شکایت بازیگر مشهور از پدرش به خاطر آدمربایی

Shargh - - حوادث -

شرق: پدر بازیگر مشهور تلویزیونی که متهم است در یک سناریو، پســرش را ربوده و به زور به کمپ ترک اعتیاد روانه کرده است، در جلسه رسیدگی ادعا کرد فکر میکرده پسرش معتاد است؛ اما پسر گفتههای پدر را رد کرد.

بــه گــزارش خبرنگار مــا، چندی پیــش یکی از بازیگران مشــهور، به اداره پلیــس مراجعه و از پدر و دایــی خود درباره آدمربایی شــکایت کــرد. او به بازپرس گفت: ســال 92 پدرم دچار مشــکلات مالی شــد؛ برای همین نزدیــک 85 عدد ســکه را که در جشــنوارههای مختلف بهعنوان جایزه دریافت کرده بــودم، به پدرم دادم. مدتی بعــد، زمانی که ازدواج کردم، از پدرم خواستم بدهیاش را پس بدهد؛ اما او به حرفهای من توجه نکرد و به خاطر اینکه آبروی من را ببرد، با داییام نقشــه کشــیدند مــن را به زور اسلحه به کمپ ترک اعتیاد ببرند و وانمود کنند من معتاد هستم.

این بازیگر درباره روز حادثه گفت: در خانه خواب بــودم، ناگهان پدر و داییام همــراه با مرد غریبهای بالای ســرم آمدند و به زور میخواستند من را سوار آمبولانــس کنند و به کمپ ببرند. آنها قبلا هم با من ایــن کار را کرده بودند؛ اما من از ترس آبرویم از آنها شکایت نکردم.

بهاینترتیــب، با توجه به شــکایت ایــن بازیگر و ســایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه متهمان صــادر و پرونده در اختیار شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری اســتان تهــران قرار گرفــت. ابتدای جلسه، شاکی در جایگاه حاضر شد و شکایت خود را بار دیگر مطرح کرد.

متهــم در دفــاع از خود گفــت: مدتــی بود به رفتار پســرم مشکوک شــده بودم و فکر میکردم به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده اســت. به همین دلیل، موضوع را با برادر همســرم در میان گذاشتم و از او کمک خواســتم و تصمیم گرفتیم او را به کمپ ترک اعتیاد ببریم.

پــس از آن، دایی این بازیگر در جایگاه ایســتاد و گفت: مدتی پیش، خواهرم با چشــمانی اشــکآلود بــه خانه مــا آمد و از من خواســت به پســرش که معتاد اســت، کمک کنم؛ برای همین از دوســتم که مدیر یــک کمپ تــرک اعتیاد بود، کمک خواســتم و همــراه با او خواهــرزادهام را به کمــپ بردیم. با پایان گفتههای دایی شــاکی، مــادرش برابر قضات ایســتاد و گفــت همســر و بــرادرم دروغ میگویند. پســر من اعتیاد نــدارد؛ اما همســرم قبــلا به مواد مخــدر معتــاد بود و بــرای همیــن بیشــتر اوقات توهم دارد.

با پایان گفتههای متهمان و شــاکی، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.