پنج قاره

Shargh - - حوادث -

سانحه رانندگی در پایتخت هند ۶ کشته داد شــینهوا:

در پی وقوع سانحه رانندگی در پایتخت هند دســتکم شــش نفر جــان باختنــد. یکی از مقامــات ارشــد پلیس هند گفت: ســانحهاي رانندگی در پایتخت این کشــور اتفاق افتاده که بر اثر آن شــش نفر جان خود را از دست داده و سه نفر دیگر مجروح شدهاند. بنابر اعلام پلیس هند در این ســانحه یک دســتگاه کامیون با خودرویی که در مســیر مقابل در حرکت بــود برخورد کرد. پنج نفــر از قربانیان این حادثه در دم جان باختند و چهار نفر دیگر به بیمارســتان منتقل شــدند که یکی از آنان بر اثر شــدت جراحــات جان خود را از دســت داد. به گفته شــاهدان حادثــه، راننده کامیون با ســرعت بالا در حال رانندگی بود و پس از آنکــه کنتــرل آن را از دســت داد، با خودروی مقابل برخورد کرد. هنــد بالاترین نرخ مرگومیر جادهای در جهان را دارد که این سوانح اغلب به دلیل عدم رعایت قوانین رانندگی و نامناسببودن وضعیت جادهها و خودروها اتفاق میافتد.

آتشسوزی و جابهجایی 10 هزار نفر در جنوب فرانسه

خبرگزاری فرانســه: 10 هــزار نفر از مــردم «وَر» Var() واقع در جنوب شــرقی فرانســه به دلیل آتشســوزی این منطقه را تخلیه کردند. تخلیه از شــب گذشته آغاز شده اما 400 هکتار از اراضی این منطقه طعمه آتشســوزیهای جدید شــده اســت. تارنمــای روزنامه فیگارو نیــز اعلام کرد: آخریــن گزارشهــا از آتشســوزیهایی کــه از دوشــنبه گذشته آغاز شده است، از سوختن چهار هــزار هکتار اراضی این منطقه تا شــب گذشــته خبــر میدهد. در همین ارتبــاط «ژرار کولومب» وزیر کشــور فرانسه دیشــب اعلام کرد برای مهار آتشســوزی جنگلهای جزیره کرس، بهصورت گســترده از هواپیمای آبپاش اســتفاده میشود. به گزارش رســانههای فرانسه، در هفتههای اخیر چندین نقطه از جنگلها و اراضی این کشور دچار آتشسوزی شــدهاند که عامل اصلی آن افزایش گرمای هوا و خشکسالی اعلام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.