قاتل فراری فهرج در زاهدان دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

کارآگاهــان پلیــس آگاهــی سیســتان وبلوچســتان با انجــام کار اطلاعاتی گســترده، قاتل فراری را که پس از ارتکاب قتل در شهرســتان فهرج کرمان بــه شهرســتان زاهــدان متواری شــده بود، شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ ابراهیم ملاشاهی، رئیسپلیس آگاهی سیستانوبلوچستان گفت: در پی وصول خبری مبنی بر مخفیشــدن قاتل فراری که در دهم بهمنماه گذشته در شهرستان فهرج کرمان اقدام به قتل کرده بود، در یکی از محلات شهرستان زاهدان، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهــان پلیس آگاهی قرار گرفــت. وی افزود: کارآگاهــان پــس از انجام کار اطلاعاتــی و تحقیقات همهجانبه و با اقدامات پلیســی، هویت قاتل فراری را که با نام مستعار در شهرستان زاهدان زندگی میکرد، به دست آوردند و شناسایی کردند. سرهنگ ملاشاهی ادامه داد: مأموران با هماهنگی مقام قضائی، متهم را در مخفیگاهش در زاهدان دستگیر کردند. مرد جوان در بازجوییهــا با اعتراف به قتل انگیزه خود از جنایت را اختلافات خانوادگی اعلام کرد. رئیس پلیس آگاهی استان سیستانوبلوچستان افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. متهم این پرونده پس از بازداشت به دادســرای ناحیــه 34 تهران منتقل شــد و پس از اعتراف به سرقت و ضربوشتم دختر جوان با دستور علی وسلیهایزدموسی؛ بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 برای ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.