کشف ۳ کیلوگرم شیشه از يک دستگاه اتوبوس

Shargh - - حوادث -

بازپرس شــعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرســتان ریگان از کشف سه کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشــه در یک دستگاه اتوبوس عبوری خبر داد. امین ســلطانیزرندی از کشف سه کیلوگــرم مواد مخدر از نوع شیشــه در یک دســتگاه اتوبــوس عبوری خبــر داد. وی گفــت: متهم اصلی پرونده قصد انتقال این محموله مواد مخدر صنعتی را از شهرســتان چابهار به اســتان فارس داشــت که بــا هوشــیاری مأمــوران انتظامی موفق بــه اجرای نقشه شوم خود نشــد. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومــی و انقلاب شهرســتان ریــگان تصریح کرد: پس از ایجاد تور ایســت بازرسی در محور مواصلاتی زاهدان به کرمان حســب دستور مقام قضائی و پس از بازرســی از یک دســتگاه اتوبوس مسافربری مقدار یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشــه که به طور ماهرانهای در زیر صندلی راننده جاســازی شده بود، کشــف شــد. این مقام قضائی ادامه داد: پس از انتقال این وسیله نقلیه عمومی به پارکینگ و بازرسی مجدد میزان دو کیلوگرم شیشــه از داخل داشــبورد اتوبوس کشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.