زندهماندنجوشکار پس از سقوط 8 طبقهای

Shargh - - حوادث -

جوشکاری که در طبقه سوم یک ساختمان در حال کار بود به طبقه منفی پنجم سقوط کرد و به طرز معجزهآســایی زنده ماند. ساعت 10:08 صبح سهشنبه ســتاد فرماندهی آتشنشانی در پی تماس شــهروندان با ســامانه 125 مبنی بر سقوط یک مرد جوان از ارتفاع، بلافاصله آتشنشــانان ایستگاه 108 و گــروه امدادونجات 13 به محــل حادثه در خیابان ولیعصر، خیابان آبشار اعزام شدند. ابوتراب قیاسی، افســر آماده منطقه دو عملیات سازمان آتشنشانی تهران، درباره جزئیات ایــن حادثه اظهار کرد: محل حادثه یک پروژه ســاختمانی نیمهتمام بود که بنابر اظهارات کارگران حاضر در محل، مرد جوان در حال جوشکاری در طبقه سوم ناگهان به طبقه منفی پنج ســقوط کرده بود. بنابر اعلام پایــگاه خبری 125؛ در این حادثه آتشنشانان بلافاصله با استفاده از وسایل و تجهیزات آتشنشــانی به طبقه منفی پنج رفته و کارگر مصدوم را با برانکارد مخصوص به بیرون از این مکان منتقل کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.