نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس زنجان چشم به جهان گشود

Shargh - - حوادث -

رئیــس مرکــز مدیریــت و حــوادث فوریتهای پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان زنجان گفت: تکنیســینهای اورژانــس زنجــان فرصــت برای انتقال زن بــاردار به بیمارســتان را پیدا نکردند و برای نجــات جان مادر و نــوزاد، زایمان در درون آمبولانس انجام شد. دکتر علیرضا زراعتچی افزود: ساعت 10 صبح روز سهشنبه اورژانس 115 شهرستان خدابنده در جریان وضعیت اورژانسی مادر باردار اهل روستای ســهرورد قرار گرفت و با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله عوامل فوریتهای پزشــکی پایگاه اورژانس کرســف به محل اعزام شــدند. وی اظهار کرد: عوامل اورژانس با حضور بر بالین این مادر باردار اقدامــات درمانی پیشبیمارســتانی را انجام دادند و ســپس راهی مرکز درمانی شــدند ولی به علت درد زایمان و فرارســیدن زمان موعــود، مجبور به توقف در مسیر شــدند. زراعتچی افزود: این مادر به همراه نوزاد تازهمتولدشده به وسیله تکنیسینهای اورژانس، به منظــور دریافت خدمات درمانی بهتر و بیشــتر به بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( خدابنده انتقال یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.