پلیس مريوان به قدرتنمايی 5 اوباش شهر پايان داد

Shargh - - حوادث -

مأموران نیــروی انتظامــی مریوان به قدرتنمایی پنج نفر از اراذل و اوباش سطح شهر که با قمه و اربدهکشــی باعث وحشت شهروندان میشــدند، پایان داد. سرهنگ «سلمان حیدری» با بیان این خبر گفت: مأموران نیروی انتظامی مریوان در پی ایجاد بینظمی به وسیله پنج نفر اراذل و اوباش، بلافاصله وارد عمل شــدند و اقدام به شناســایی این افــراد کردند. وی افزود: بــا هماهنگی مقام قضائی و اشــراف اطلاعاتی، مأموران این پنج نفر را دســتگیر کردند کــه در این راســتا متهمــان در بازجوییهای پلیســی، انگیزه خــود از ایجاد بینظمی در ســطح شــهر را، قدرتنمایی عنوان کردند. فرمانده انتظامی شهرستان مریوان تصریح کرد: چاقوکشی و استفاده از اسلحه ساچمهزن در سطح شهر و واردکردن خسارت به اموال شــخصی و عمومی از جرائم مهمی هستند که در کارنامه این متهمان ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.