رونمایی از «آنگاه»

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

مراســم رونمایی از سومین شماره مجلــه فرهنگی، هنــری «آنگاه» با حضــور جمعی از هنرمنــدان و نویســندگان در فر هنگ ســر ا ی ارســباران برگزار میشــود. شماره ســوم نشریه «آنــگاه» با موضــوع «پیکان» با حضــور کامران شــیردل، ترانه یلدا و مســعود فروتن و جمعی از نویســندگان، هنرمندان و پیشکسوتان، عصر روز پنجشــنبه، پنج مرداد، ساعت 19 در فرهنگسرای ارسباران رونمایی میشــود. به گزارش «شرق»، شــماره ســوم آنگاه ویژه )پیــکان( و رفاقت 50 ســالهاش با مــردم ایــران، اینکه پیــکان روایتی تأملبرانگیز دارد؛ روایتــی که هم عمری طولانی و 40ســاله را نشان میدهد و هم سقوطی از برج افتخار طبقه متوســط به خودرو مســافرکشها و ســرانجام غمانگیــز برای ســپردن جایگاهش بــه خودروهــای ارزانقیمــت خارجی را نشــان میدهد. گفتنی است آنگاه در این شماره با گفتار و نوشتاری از: ناصر فکوهی، آرش حسنپور، امید انارکی، علی امیرریاحی، حســین شهرابی، شاهین آرمین، محمد بهشــتی، اســماعیل عباسی، حورا معتمدامینــی، ترانه یلدا، داود ارســونی، ســعید نــوری، شــهروز نظــری، هنگامه عابدیــن، فرزاد مقدم، حمیدرضا کرمی، اندرو تیلر، مســعود میر، حســین گنجی، عباس کاظمی، هادی آقاجانزاده، رســول نظرزاده و بــا ســردبیری آرش تنهایی در 240 صفحــه، در قطع وزیری و بــا جلد گالینگور به چاپ رسیده اســت. «آنگاه» در این مراسم و با حضور جمعی از نویسندگان، هنرمندان اهل تئاتر، سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی، ساعت 19 روز پنجشنبه، پنج مرداد 96، در فرهنگسرای ارسباران رونمایی و پس از آن در کتابفروشیهای معتبر و کیوسکهای مطبوعاتی توزیع خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.