«واندر ویل» وودیآلن فیلم اختتامیه جشنواره نیویورک شد

Shargh - - هنر -

کیت وینسلت، جونو تمپل، جاستین تیمبرلیک و جیمــز بلوشــی در فیلمــی بــازی میکنند که داستانش در دهه 1950 روی میدهد.

«وانــدر ویــل» ‪Wonder Wheel(‬ ) تازهتریــن ســاخته وودیآلن فیلم اختتامیه پنجاهوپنجمین جشــنواره فیلم نیویورک اســت. چهلوهشتمین فیلم بلند داســتانی آلن یک فیلم درام اســت که داســتانش در دهه 1950 در یک پــارک تفریحی در کانــی آیلند در بروکلین نیویورک روی میدهد. جیمز بلوشــی، جونو تمپل، جاســتین تیمبرلیک و کیت وینســلت در این فیلم بــازی میکنند. به گزارش هالیوودریپورتر، جشــنواره نیویورک اغلب ســکوی پــرش فیلمها بــرای رقابــت در جوایز ســینمایی پایان سال است. سال گذشته فیلمهای «مهتاب» و «منچســتر بای د سی» در این رویداد به نمایش درآمدند که با مستند «سیزدهمین» به کارگردانی آوا دوورنی شروع شد و با «شهر گمشده زد» بــا بازی چارلــی هانام به پایان رســید. گفته شــده وینســلت که برای اولینبار با آلن همکاری کرده اســت، در «وانــدر ویل» یــک نقشآفرینی محبوب جوایز ارائه داده است. «کافه سوسایتی» فیلم قبلی آلــن اولینبار در جشــنواره کن 2016 نمایش داده شــد، اما اکنــون او فیلم جدید خود را نخســتینبار در نیویورک، شهر زادگاه خود، روی پرده میبرد. «واندر ویل» در نیویورک فیلمبرداری شده است. شــرکت آمازون استودیوز فیلم را اول دســامبر )10 آذر( توزیع میکند تا فرصت حضور در جوایز اســکار را داشــته باشــد. «آخرین پرچم برافراشــته» ‪Last Flag Flying(‬ ) بــه کارگردانی ریچارد لینکلیتــر فیلم افتتاحیــه پنجاهوپنجمین جشنواره فیلم نیویورک است که 28 سپتامبر تا 15 اکتبر )ششــم تا 23 مهر( برگزار میشود. جامعه فیلم مرکز لینکلن این جشنواره را برگزار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.