رفع فیلتر یوتیوب در وقاتییرواین ببها حاابشیتهم کیارورد نخبگان استارتآپی

Shargh - - آيتي - مجید هدایتی

تیمی متشــکل از متخصصان و تحصیلکردگان دانشــگاه صنعتی شریف در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دســت به ابتکاری زده که محتوای ویدئویــی شــبکههای بزرگــی نظیر یوتیــوب را در اختیار مردم قرار میدهد. در این پروژه که براســاس الگوریتــم و معمــاری توســعهیافتهای از ســوی متخصصان و نخبگان اســتارتآپی کشــور، شــکل گرفته مردم و کاربران فضای مجازی میتوانند بدون هیچ دغدغهای به محتوای آموزشــی، کسبوکاری، تحقیقاتــی و پژوهشــی، تبادل دیدگاهها در ســطح جهانی و... بپردازند.

امیر احمــدی، کارشــناس این پــروژه، میگوید: «دیدئو» بســتری را فراهم میکند تا کاربران بتوانند در فضایی مورد تأیید قوانین کشور موضوعات مورد علاقه خود را از بیــن مطرحترین منابع ذخیره ویدئو داخلی و خارجی جســتوجو کرده و بهســادگی و با ســرعت بالا به تماشــای آنها داخل خود ســایت بنشــینند». به اعتقــاد او موتورهای جســتوجوی وب به صورت معمول فقــط وظیفه دارند محتوای مناســب را پیــدا و مخاطــب را بــه ســایتی دارای محتــوای مــورد نظر هدایــت کننــد؛ بنابراین حتما برای همه پیش آمده که در حال جســتوجو برای مطلبی به ویدئویی برســند که یــا بهخاطر تحریمها یا عدم مطابقت با قوانین ایران امکان دسترســی به ســایت حاوی آن ویدئو وجود نــدارد. در ایدهای که دیدئو پیادهســازی کرده اســت، تمامــی ویدئوهای جستوجو شده از ســویمخاطب را میشود بدون هیچ محدودیتی و به صورت مستقیم از داخل خود سایت آن مشاهده کرد.

کارشــناس فعــال در اســتارتآپ اشــارهای به تعداد فوقالعاده زیاد ویدئوها و عدم امکان بررسی دســتی آنها داشــت و ابراز کــرد: از طــرف دیگر با وجود پیشــرفتهایی که در ســالهای گذشــته و با معرفی شبکههای عمیق در زمینه هوش مصنوعی و بهخصــوص بینایــی ماشــین اتفاق افتــاده، درک محتــوای تمام ویدئوهای وب و دســتهبندی آنها تا رســیدن به دقت صددرصدی فاصله بســیار زیادی دارد. او میافزایــد: «برای حل این مشــکلات دیدئو از سه عامل برای تشــخیص محتوا استفاده میکند که عبارتنــد از هــوش مصنوعی، گــزارش کاربران و مدیریت سیســتم؛ در ســطح اول سیســتم هوش مصنوعی قرار دارد و حجم بســیار زیادی از ویدئوها را بــه صورت مداوم مورد بررســی قــرار میدهد و درصــدی از آنها را که اطمینان دارد از لحاظ قوانین دارای محتــوای مجرمانه نیســت، برای مشــاهده مســتقیم در ســایت اضافــه میکنــد ». او بیان کرد : «با توجه به اینکه تشــخیص محتوا بدون شــناخت رفتار و نظرات کاربران معنایی ندارد و در تمام مراحل نظــارت و پالایش، باید برای این مهــم جایگاهــی خــاص قائل بود، «گــزارش کاربران» را برای رسیدن به الگوی مشخص برای مناسبسازی محتوای ویدئوها لحــاظ کردهایــم؛ بنابراین طی زمان نیازمنــد دریافت بازخورد از کاربران هســتیم تا این فرایند به صورت کاملا خودجوش ادامــه یافته و منجر به پالایــش دقیق محتــوای موجود در پایــگاه داده ما شود». به گفته او هرچه مدتزمان استفاده و تعداد کاربران در ویدئو افزایش پیدا کند به نتایج دقیقتری خواهیم رســید، علاوه بر هــوش مصنوعی ناظر بر سیستم، مدیران سیستم به صورت مستقیم و مداوم بر عملکرد سایت ازجمله افزودن یا حذف ویدئوها، نظــارت بر ویدئوهــای در حال مشــاهده و کلمات مورد جســتوجو قــرار گرفته و همچنیــن بــر رفتــار کاربران نظارت مستقیم خواهند داشت. او ادامــه میدهــد: «آپــارات، یوتیــوب، دیلیموشــن و ویمئو محل ارجاعات ما هســتند زیرا بیشترین بازدیدها در فضای وب مربوط به این پایگاههاست».

او در پاســخ به این ســؤال کــه چگونــه در فضــای حاکم بر حــوزه ارتباطات و ســایبر با فعالیتهــای شــما مخالفت نشــده و عــدهای تصمیــم به مقابله با چنین طــرح هوشــمندانهای نگرفتهاند؟ میگوید: «اتفاقا ســال گذشته در یک مرحله جلوی فعالیتهــای ما بــا فیلترینگ گرفته شــد اما بعد از اینکه وارد مذاکره با مســئولان قضائی شدیم و آنها

حتما برای همه پیش آمده که در حال جستوجو برای مطلبی به ویدئویی برسند که یا بهخاطر تحریمها یا عدم مطابقت با قوانین ایران امکان دسترسی به سایت حاوی آن ویدئو وجود ندارد. در ایدهای که دیدئو پیادهسازی کرده است، تمامی ویدئوهای جستوجو شده از سوی مخاطب را میشود بدون هیچ محدودیتی و به صورت مستقیم از داخل خود سایت آن مشاهده کرد

به رســالت کاری ما و تیممان که متشکل از تعدادی فارغالتحصیــلان مقطع دکترای دانشــگاه صنعتی شــریف اســت پی بردند، رویه به شــکلی معکوس درآمد و اتفاقا تعاملاتمان با آنان بسیار خوب شد.» او ادامه میدهد: «ارائه ســاختار و چارت کاریمان برای مســئولان قضائی، اعتماد آنهــا و نهایتا مجوز ادامه فعالیت برای ما را در پی داشــت و با توجه به اینکه مسئولان اجرائی کشور به تازگی مطرح کردند دنبال رفع فیلتر یوتیوب برای دانشــگاهها هستند تا دسترسی به منابع برای محققان کشور تسهیل شود، انتظــار میرود وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات حمایتهــای لازم را از پروژههایی نظیر پروژه ما که امکان در دسترسبودن محتوای سالم را برای همه اقشار جامعه فراهم میکند، داشته باشد.»

او میافزاید: «در هفت ماه توانســتهایم به میزان 30 هزار تماشــای روزانه دســت یابیــم و بهجرئت میتوان گفت ما جزء تنها کســانی هســتیم که این خدمات را به صورت یکپارچه و یکجا ارائه میکنیم و بــا توجه بــه اینکه بســیاری از کشــورها در برابر ســایتهایی نظیر یوتیــوب فیلترینگ گذاشــتهاند تا ســدی در برابر محتوای ناسالم یا خلاف قوانین آنها باشــد، حاضر هستیم این تکنولوژی را در اختیار آنها قرار دهیم تــا بهراحتی بتوانند بــا پالایش محتوای هوشــمند، زمینــه بهرهمنــدی از محتوای ســالم و مــورد تأییدشــان را برای مردمشــان فراهم آورند .» به گفته او کشــور چین با وجــود جمعیت زیادی که دارد دسترســی به یوتیوب را بابت مســائل فرهنگی و اجتماعی محدود کرده که فناوری توسعهیافته ما میتواند بســیار کمک حال کاربران این کشــور برای دسترســی به محتوای از همه جهت سالم باشد؛ با توجه به اینکه معیار دســتیابی به محتوای موجود در این شــبکهها براساس جســتوجوی متن است، ســامانه ما با قــدرت تحلیلی که در اختیــار دارد تا نزدیک به 99 درصد قابلیت تشــخیص درســت در ارتباط با محتوا را دارد. او بیان میکند: «شــاید فقط 10 درصد محتوای موجود در یوتیوب فیلتری باشــد که قطعا کل محتوا نیست و از این حیث باید بتوانیم از ظرفیتهــای موجود در آن برای رشــد و بالندگی کشــور مخصوصا در حوزه آموزشــی بهــره ببریم؛ انباره محتوای دیدئو شــاید به چهــار میلیارد ویدئو ذخیرهشده برسد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.