مرثیهای بر رؤیای ویندوزفون

Shargh - - آيتي -

مؤسسه تحقیقاتی IDC در گزارش خود سهم بــازار جهانی فروشــندگان گوشــی هوشــمند در ســهماهه نخست ســال 2017 را منتشر کرد. طبق این گزارش – که از ســوي بخش بررســی فصلی بــازار جهانی موبایل تنظیم شــده – در ســهماهه اول، 344.3 میلیون گوشــی هوشــمند در سراسر دنیــا عرضه شــده اســت. هرچند تصور میشــد بازار گوشیهای هوشــمند به کندی گراییده باشد، امــا تقاضا برای گوشــیهای هوشــمند از جانب مصرفکنندگان همچنان به قوت خود باقی است و به نظر میرســد هیاهوی رسانهای درباره عرضه گوشــیهای پرچمدار، مثل گذشــته ادامه داشته باشــد. طبق گزارش اخیر، عرضه گوشی هوشمند در نخســتین فصل از ســال 2017، نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، 3.4 درصد رشــد داشته که البته IDC رشــد ســالانه 3.6درصدی را برای این مدت پیشبینی کرده بود. سامسونگ

بــا وجود اینکــه در اولین فصل از ســال 2017، فروش گوشــیهای هوشــمند سامســونگ نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته تغییری نداشت، این کمپانی کرهای موفق شــد مجددا به رتبه نخســت خود بازگشــته و دوباره پیشــروی بازار موبایل شود. تخفیف درخورتوجه روی گلکسیS7‬ و edge ‪S7 ، به بهبود وضعیت فروش این دو دیوایس کمک زیادی کــرد و راه را برای پرچمدارهای جدید S8‬ و ‪S8+ باز کرد. جدای از این گوشــیهای پرچــمدار و ردهبالا، به نظر میرســد ترکیــب محصولات سامســونگ، بیشــتر به ســمت مدلهای مقرونبهصرفه متمایل شــده است. مدلهای ســری J و سری A – به لطف طراحــی پرچمدارگونه بــا قیمتهایی مناســب – توانســتند هــم در بازارهای توســعهیافته و هم در بازارهــای نوظهور، بــا حجم بالایی عرضه شــوند. پیشبینی میشود عرضه گوشیهای A5، A3‬ و ‪A7 )مدلهای 2017( در اوایل ســال جاری میلادی، در کنار گوشیهای بهروزرسانیشده سری J و همچنین پرچمدارهای جدید S8‬ و ‪S8 ،+ بتوانند سبد متعادلی از محصولات را در ســهماهه دوم برای سامســونگ )در تمام بازارها( به همراه داشــته باشند. استقبال خوب مصرفکنندگان از پرچمدارهای S8‬ و ‪S8+ در ماههای اخیر، نشــان از آیندهای درخشان داشته که میتواند تجربه تلخ نوت7 را از یادها ببرد. اپل

اپل در ســهماهه نخســت ســال 2017، حدود 50.7 میلیــون دســتگاه آیفــون به بــازار عرضه

کــرد که این میزان، در قیاس بــا تعداد آیفونهای عرضهشده در سهماهه نخست سال 2016 – یعنی 51.2 میلیون دستگاه – کمی کاهش داشته است. اپل اخیرا نسخه جدیدی از آیفون SE را، با حافظه داخلی بیشتر، معرفی کرده که این گوشی میانرده را در زمینه حافظه همردیف ســایر آیفونهای اپل قــرار میدهد. بهعــلاوه، اپل در این مدت نســخه خاصــی از آیفونهای 7 و 7 پلاس – موســوم به ‪Product Red(‬ ) – را نیز عرضه کرد. مشخصه این نســخه، رنگ قرمز آن اســت که طرفداران خاص خود را دارد. هوآوی

هــوآوی در ســهماهه اول 2017، ضمن حفظ ســلطه خود بر بازار چین، موفق شد میزان عرضه گوشــیهای هوشــمندش را با رشد ســالانه 23 درصد، از 28.1 میلیون دستگاه در سهماهه نخست 2016 به 34.6 میلیون دســتگاه در ســهماهه اول 2017 افزایش دهد. هوآوی با عرضه گوشــیهای ســری P‬ و ‪Mate بار دیگر جایــگاه خود را در بازار گوشیهای هوشمند پیشرفته تثبیت کرد. همچنین ادامه تولید ســری Y و برند honor نشان از حضور قدرتمند هوآوی در بخش گوشــیهای هوشــمند مقرونبهصرفــه دارد. به گفته هــوآوی، از نوامبر 2016 – تاریــخ عرضه ‪Mate 9‬ در آمریکا – تاکنون، بیش از پنج میلیون دستگاه از این گوشی به فروش رفته اســت. با این حال، مؤسســه IDC بر این باور اســت که ‪Mate 9‬ و برند هــوآوی، در جلب توجه کاربران آمریکایی ناموفق بودهاند. OPPO

گوشــی هوشــمند میانرده R9s – که در نوع خود از دوربین پیشــرفتهای برخوردار است – یکی از گوشیهای کلیدی Oppo در چین بوده و عرضه قدرتمندی در بازار داشــته است. بد نیست بدانید

OPPO در خــارج از چین رشــد قویتری داشــته و تقریبــا یکچهارم از محصولات این شــرکت در بازارهای بینالمللی عرضه میشود؛ خردهفروشی گوشــیهای هوشــمند OPPO در سایر کشورهای آسیا و در مقیاس کوچکتر در خاورمیانه و آفریقا، با قدرت ادامه داشــته و در گســترش کســبوکار این شــرکت مؤثر بوده اســت. همچنین تبلیغات بالای خطی و زیرخطــی OPPO با جدیت در هند پیاده شــده و خدمات پس از فروش این شــرکت در بســیاری از کشورهای جنوبشــرق آسیا، نظیر اندونزی، با افزایــش تعداد مراکز خدمات OPPO در حال گسترش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.