رشد 45درصدی جرائم سایبری

Shargh - - آيتي -

ایسنا:

به گفته ســردار کمال هادیانفر در سال 95 نســبت به ســال 94 جرائم در حــوزه فضای مجازی بیش از 70 درصد افزایش داشت که از این میان 43 درصد از کل جرائم در تلگرام و 20 درصد از آن نیز در اینســتاگرام رخ داده است. بنابراین به عبارتــی میتوان گفت بیــش از 60 درصد جرائم رخداده در فضای مجازی در تلگرام و اینســتاگرام رخ داده اســت. رئیــس پلیــس فتــای ناجــا در حاشــیه اجلاس تهران در جمع خبرنگاران گفت: «درعینحال قدرت کشف پلیس نیز در سال گذشته بیش از 80 درصد بود و ما توانستهایم 80 درصد از پروندههای ارجاعی و شکایات را کشف و با عاملان آنها برخورد کنیــم». او ادامه داد: «در چهارماهه امسال جرائم فضای مجازی 45 درصد رشد داشته اســت که البته توان کشف ما نیز همان 80 درصد بــوده و ما به دنبال افزایش توانمان هســتیم». او بیان کرد: «بیش از 700 نوع اســتارتآپ در کشور داریــم که دیوار، شــیپور، کافهبازار، اســنپ و... از جمله مشهورترین آنهاســت و مشکلی هم برای فعالیــت اینها وجود ندارد اما بایــد قوانینی برای فعالیتشان تدوین شــود و نهادهایی مانند اصناف، وزارت صنعت و... هم در کنار وزارت ارتباطات به این موضوعات ورود کنند». او درباره ســاماندهی کانالهای تلگرامی بیش از پنج هزار عضو، گفت: «مصوبه خوبی بود و تاکنون بیش از 10 هزار نفر نیز از صاحبان کانالها و ادمینها برای دریافت مجوز مراجعه کردهاند». او افزود: «سرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل نشد با وجود این فتا بر این فضا تســلط دارد و از قدرت کشــف 80درصدی پلیس فتا در فضای مجــازی میتوانید پی ببرید که ما بر این فضا تسلط داشته و مشکلی نداریم». او ادامه داد: «چندیپیش گروهــی تحت عنوان «داعس» و نــه داعش به برخی از ســایتها حمله کرد که آیپی آنها از کشــور عربستان بود و ما این موضوع را به مقام مســئول عربســتانی و همچنین اینترپل منتقل کرده و خواســتار پیگیری شــدیم». به گفته او از ابتدای سال 93 داعش و القاعده و گروههای تروریســتی فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز کردند و ما اینها را در نظر داشــتهایم. آنها با توجه به تســلطی که در عراق و سوریه داشتند، به دنبال ایجاد یک خلافت ســایبری در فضای مجازی هم بودند کــه به وســیله عضوگیری در شــبکههای اجتماعــی آن را اجرائی کنند. او افزود: «در ســال 2016 پلیس ایــران در 150 مرحله، 75 هزار نفر از عوامل اصلی داعش در سراســر جهان را که افراد ایرانی بینشــان بودند، در فضای مجازی شناسایی کرد و اطلاعاتش را به اینترپل داد و اینترپل نیز این موضوع را تأیید کرده و با برخی از آنان نیز برخورد شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.