«سافتبانک» استارتآپها را تصاحب میکند

Shargh - - آيتي -

شــرکت ســافتبانک، در ســال 2016 با همکاری چندین دولت و مؤسســه مختلف - مانند عربســتان، کوالکام و اپل- یک صندوق ســرمایهگذاری با بودجه صدمیلیارددلاری ایجاد کرد تا روی توســعه ســریعتر فناوریهای مختلــف تمرکز کند. براســاس تازهترین گزارش منتشرشــده از ســافتبانک، این شرکت 473 میلیون دلار روی اســتارتآپهای مختلف ســواحل غربــی آمریکا ســرمایهگذاری کــرده اســت. از مبلغ یادشــده، 114 میلیون دلار آن روی اســتارتآپی با نام برین Brain() ســرمایهگذاری شــده است. به گزارش سایبربان، برین در زمینه توسعه سامانههای هوشمند و مســتقلی که تجهیزات تجاری را خــودکار میکند، فعالیت میکند. متخصصان این شرکت هماکنون در حال توسعه چندین نرمافزار برای خودروهای بیراننده هســتند. یکی از محصولات این شرکت BrainOS، نام دارد. ایــن سیســتمعامل به روباتهــا کمک میکند بتواننــد محیط خود را درک کــرده، روی حرکت خود کنترل داشته باشــند و با استفاده از نشانههای بصری ‪visual cue(‬ ،) از برخــورد با محیط و مردم جلوگیری میکند. سیستمعامل برین با استارتآپ ابری دیگری با نام «سیستمعامل روباتیک» ادغام شده است تا بتواند بــا کنتــرل از راه دور وظایف پیچیــدهای را انجام داد. BrainOS روی رایانههای بسیار سریعی اجرا میشود که آرایهای از حسگرهای یکپارچهشده را کنترل کرده و با نام «برین ماژول» شناخته میشود. استارتآپهای ســازنده همکار، میتوانند بــا اضافهکردن ماژولهای ایجادشده به ماشینهای خود، آنها را به روبات تبدیل کنند. یوجین اژیکویچ، مدیرعامل برین گفت : «ما در برین باور داریم که روباتهای آینده، ماشینهای خودمختار هوشــمندی هســتند که از ما مراقبت میکنند. چنین روباتهایــی مانند رایانهها و تلفنهای هوشــمند، به موضوعی عادی تبدیل خواهند شــد. بودجه یادشده به مــا کمک میکند کار خود را با ســرعت بیشــتری انجــام دهیم و به دنبال ایجاد یک همکاری بلندمدت راهبردی با صندوق بینالمللی سافتبانک هستیم.» ماسایوشی ســان، مدیرعامل سافتبانک گفت: «برین در حال توسعه یک فناوری نوآورانه است که میتواند ماشینهای دســتی را به روباتهای خودمختار تبدیل کند. گروه برین از پیشگامان تولید فناوری برای زندگی راحتتر در آینده به شــمار میرود. ما از موفقیت آنها مطمئن بــوده و از آنها برای رســیدن به چشــمانداز موردنظرشان حمایت میکنیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.