راهاندازی سامانه سنجش کیفیت سرویس مکالمات

Shargh - - آيتي -

شرق: بــه منظور شفافســازی وضعیت کیفی خدمــات شــرکت ارتباطات زیرســاخت، ســامانه ســنجش کیفیت ســرویس مکالمات بین شهری و بینالملل در ســایت این شــرکت راهاندازی شد. به دنبــال ارائه وضعیت پارامترهای کیفی شــبکه دیتا شــامل میزان تغییرات تأخیــر jitter(،) تأخیر، درصد ازدسترفتن بستهها ‪loss packet(‬ ) شرکت ارتباطات زیرســاخت بــه انتشــار وضعیت کیفی شــبکههای مکالمــات بیــن شــهری و بینالملل روی ســایت خــود اقدام کــرده اســت. در بخش شــبکه داخلی پارامترهایی ماننــد درصد موفقیت مکالمات ASR(،) درصد کارایی کانالها CER() و متوسط زمان اشغالشدن کانالها AHT() مربوط به 24 ســاعت اخیر شبکه بین شــهری نشان داده میشــود که این اطلاعات هر 15 دقیقه یک بار نیز بهروزرســانی میشــود. همچنین در بخش شبکه بینالملل نیز وضعیت پارامترهای درصد موفقیت مکالمات ASR() و متوسط زمان مکالمات )ACT( صادره بینالملل، در 24 ساعت روز گذشته نمایش داده میشــود. این اطلاعات به تفکیک شبکههای ثابت اســتانی روی نقشــه ایران، اپراتورهای سیار بــه صورت جدول و ترافیک صادره به کشــورهای مختلف روی نقشه جهان نمایش داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.