موبایلی که ساعت ۲۲ قفل میشود

Shargh - - آيتي -

مهر: شرکتی در ژاپن تلفنی مخصوص کودکان و نوجوانان ســاخته که فقط در ساعات روز روشن است و پس از ســاعت 22 شب غیرقابل استفاده میشود. براساس گزارش ژاپنتایمز، یک تهیهکننده ســرویس موبایل در ژاپن تلفن هوشمندی ساخته که فقط در ســاعات روز کار میکنــد! عرضه این موبایل تلاشی برای محدودکردن زمانی است که دانشآموزان مدارس ابتدایی برای موبایل صرف میکنند. شــرکت ‪Tone Mobile Inc‬ این موبایل را میســازد که ‪Tone m17‬ نام گرفته اســت. این موبایل در حقیقت پاســخی بــه تقاضای والدین برای تلفن هوشمندی اســت که بتوانند در روز با فرزندانشان در ارتباط باشند اما تمایلی ندارند این دســتگاه آنها را به خود مشغول کند. ‪Tone m17‬ به طور خودکار برای کاربران 12ســاله و کمتر بین ساعت 22 شب تا شش صبح قفل میشود. البته والدین میتوانند تنظیمات موبایل را تغییر دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.