تكنشكو وا به پبااطاتتكصحربوتها ييمتعالونگدارداستانم

Shargh - - جامعه -

شــرق:

كمتــر از 10 روز پــس از آنکه معــاون قضائی دادســتان كل كشــور و دبيــر كارگروه تعييــن مصاديق محتوای مجرمانه از وجود هشــت هزار كانال مجرمانه در تلگرام گفت و وزير ارتباطات پاســخش را داد، او بار ديگر روز گذشــته در نطقی مفصل در جمع خبرنگاران عليــه تلگرام ســخن گفت؛ ســخنانی كــه جمعبندی نهايــی آن را در يک نکته میتــوان خلاصه كرد: تلاش برای فيلتركردن و بســتن تلگرام. براساس خبری كه روز گذشته در خبرگزاریها منتشر شد، عبدالصمد خرمآبادی معاون قضائی دادستان كل كشور و دبير كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه در صحبتهای خود گفت: اگر وزير ارتباطات اقدامی نســبت به اجرای دستورهای قضائی درباره محتواهای مجرمانه به عمل نياورد، پس از كســب اجازه از دادستان عليه او اعلام جرم میكنيم. وی در پاســخ بــه اين ســؤال كه آقای واعظــی با انکار سخنان شما و سخنان دادستان كل كشور اعلام كرده كه همه دســتورهای قضائی مربوط به كانالهای مجرمانه تلگرامی و مصوبات كارگروه تعيين مصاديق را اجرا كرده اســت، آيا شما میتوانيد فهرســت كانالهای مجرمانه فيلترنشــده را برای اطــلاع عموم منتشــر كنيد؟ گفت: متأسفانه وزير ارتباطات هم در مصاحبههای قبلی و هم در مصاحبــه اخير خود مطالبی برخلاف واقع بيان كرده است. اگر انتشار اسامی همه كانالهای مجرمانه خلاف مصلحت كشور نبود و اشــاعه جرم محسوب نمیشد، نشــانی همه آنها را منتشــر میكردم تا مردم به ميزان صداقت آقای واعظی پــی ببرند. اين بخش از صحبت عبدالصمد خرمآبادی درباره صحبتهای دو هفته پيش او درباره وجود هشــت هزار كانــال مجرمانه و كمكاری وزارت ارتباطــات در زمينه فيلترينگ كانالهای تلگرامی بود؛ اما اين ســخنان با واكنش واعظــی، وزير ارتباطات، مواجه شــد كه گفته بود: «ايشان دبير يک كارگروه است و اين مطالب نظر كارگروه نيســت و نظر شخصی است. ايشان مرتب سخنرانی میكنند كه تخصصشان در اين حوزه نيســت و نظرشــان اين اســت كه همهچيز بسته شــود؛ اما كارگروه در كشــور براســاس نظر يک شخص اداره نمیشــود. هر آنچه كارگــروه تصميم بگيرد، برای همه محترم اســت و بايد اجرا شود». صحبتهای روز گذشته ابعاد ديگری نيز داشت. وی در صحبتهای خود گفت: كانال مربوط به گروهک تروريستی منافقين و كانال آمدنيــوز دو نمونه بــارز از كانالهای مجرمانه تلگرامی هســتند كه مجرمانهبودن آنها برای همه محرز است و دستور قضائی هم برای مسدودســازی آنها صادر شده است؛ ولی مســدود نشــدهاند. آيا آقای وزير با فعاليت مجرمانه كانال گروهک تروريســتی منافقين در كشــور موافقانــد؟ چرا وزير ارتباطات مديــر تلگرام را ملزم به اجرای دســتور فيلتر كانال منافقين و امثال آن نمیكند؟ چرا از اقدام تلگرام درباره فيلترنکردن اين كانالها دفاع میكند؟ دكتر خرمآبادی اظهار كرد: متأســفانه هر زمان كســی مصاحبهای برای جلوگيری از نفوذ بيگانگان در فضای مجازی كشــور انجــام میدهد، فورا جوســازی میكنند و میگويند اينها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و میگويند اينها میخواهند همه چيز را ببندند. اين تهمت اســت. ما با فســاد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفيم، نه با اصل فضای مجازی!

اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات

به گزارش مهر معاون قضائی دادســتان كل كشــور اعلام كرد: تاكنون بنا بــه دلايلی كه خود وزير ارتباطات از آن مطلع هســتند، در قبال اجرانشــدن دســتورهای قضائی مرتبط با فضای مجازی كوتاه آمده و مماشــات كردهايم. از اين به بعد اگر وزير ارتباطات اقدامی نســبت به اجرای دستورهای قضائی درباره محتواهای مجرمانه به عمل نياورند، حتما پس از كســب اجازه از دادســتان محترم كل كشور و مسئولان عالی قضائی عليه او اعلام جرم خواهم كرد. عبدالصمد خرمآبــادی افزود: وزارت ارتباطات تأمينكننده اينترنت كشور است؛ بنابراين مکلف است كه اينترنت پاک به مردم تحويل دهد و اگر كوتاهی كند، مسئوليت تمام آلودگیهای فضای مجازی بر عهده مسئولان آن وزارتخانه است.

داعش و تلگرام

خرمآبــادی همچنين در بخشــی ديگر نيز با اشــاره به حادثه تروريســتی در مجلس شورای اسلامی گفت: بــرای هيــچ ايرانی پذيرفتنی نيســت كــه داعش فيلم عمليات تروريســتی خود در مجلس شورای اسلامی را در حيــن عمليات به صورت آنلاين از طريق تلگرام برای همه دنيا پخش كند و كســی نتوانــد از نظر فنی جلوی ايــن اقدام را بگيرد. همچنين برای هيچ ايرانی پذيرفتنی نيست كه تيمهای تروريستی داعش تمام هماهنگیهای خود برای انجام عمليات تروريســتی در مجلس شورای اســلامی را از طريق تلگــرام انجام دهنــد و نهادهای امنيتی كشــور به لحــاظ كنترلناپذيربــودن تلگرام قبل از عمليات هيچ اطلاعی از اين موضوع نداشــته باشند. معاون قضائی دادستان كل اظهار كرد: وزارت ارتباطات نبايد اجــازه میداد دوســوم فضای مجازی كشــور به اشغال بيگانگان درآيد. اگر شبکههای اجتماعی بومی و باكيفيت و پرسرعت در كشور وجود داشت، مدير تلگرام اينگونه بــا تکذيبيههای متعدد خود مســئولان وزارت ارتباطــات را تحقير نمیكرد. تأخيــر وزارت ارتباطات در ايجاد شبکههای اجتماعی بومی بههيچوجه توجيهپذير نيســت. كشوری كه در بســياری از عرصهها مانند توليد انرژی هســتهای صلحآميز و موشک بالستيک نقطهزن خودكفاست و اعجاب دنيا را برانگيخته است، استحقاق بهترين شبکههاي اجتماعی بومی را دارد.

واکنشوزیرارتباطات

درهمينحــال وزير ارتباطات و فنــاوري اطلاعات در پاســخ به اظهارات معاون قضائي دادســتان كل كشور درخصوص فضاي مجازي و تلگرام گفت: ايشان بالاخره تکليف خود را مشــخص كند كه يک روز ميگويد سرور تلگرام بايد به كشــور بيايــد و روز ديگــر ميگويد ورود ســرورها مصداق نفوذ و جاسوسي است، معلوم است مشــکل جاي ديگري اســت و وقتي ما ميگوييم تفکر ايشــان بر انســداد فضاي مجازي اســت، واكنش نشان ميدهنــد. به گــزارش ايســنا، محمود واعظــي افزود: مســئولان نظام و مردم، قاضي مناسبي براي تلاشهاي وزارت ارتباطات براي سالمسازي فضاي مجازي هستند.

وزير ارتباطات خاطرنشــان كرد: ايشان مدعي هستند كه ســرويس بومي راهاندازي نشــده و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده اســت كه سخت در اشتباهند. ايشــان از اقدامات خــوب وزارت ارتباطــات هم مطلع هســتند و ميدانند موانــع اين اقدام زياد اســت و البته يک مانع بزرگ هم همين تفکرات ايشــان است. به گفته وي، درحالحاضر پيامرســانهاي داخلي در كشور توليد و راهانــدازي شــدهاند، ولي آيا ميتوان مــردم را مجبور به اســتفاده از يک كالا كرد؟ اينکه مردم به شــبکههاي اجتماعــي داخلي اعتماد كنند بســتگي به عملکرد ما مسئولان دارد؛ ايشان مطمئن باشند اينگونه اظهارنظرها نهتنها اعتماد عمومي به شــبکههاي اجتماعي داخلي را افزايش نميدهد؛ بلکه منجر به عدم اســتقبال مردم نيز خواهد شــد. واعظي با بيان اينکه ادعاي ايشان براي هشــت هزار كانال را پيگيري كردهايم، افزود: پس از دو هفته پيگيري بالاخره امروز فهرســت هشت هزار كانال ادعايي را به وزارت ارتباطات دادهاند كه بررسي خواهيم كــرد. وي ادامه داد: براي حفاظــت از حريم خصوصي مــردم در فضــاي مجــازي، بخشها و ســازمانهاي مختلف از جمله خــود قوه قضائيه نقش دارند و اينکه مســئوليت هرگونه ناامني در اين فضــا را تنها برعهده وزارت ارتباطــات ميدانند؛ همانند نظرات قبل ايشــان، به نظر ميرســد باز هم نظر شخصي باشد. وي در پايان تصريــح كرد: قطعا اگر نيت رعايت مصالح ملي باشــد، نبايد چنين موضوعاتي در ســطح رسانهها مطرح شود و جلســات و كارگروههاي مختلفي براي حل اين مسائل وجود دارد. بنابراين اگــر اختلافاتي هم وجود دارد، بايد در مراجع ذيربط مطرح شود و طرح مسائل و اظهارات نامعقــول در رســانهها، قطعا به حيثيــت نظام لطمه ميزند و به همين دليل مصاحبههاي متعدد ايشــان را پاسخ نميدهم و اكنون نيز به دليل اينکه سخنان ايشان در جامعه ابهام ايجاد ميكند، پاسخ اين موارد را مطرح ميكنم. اين اولينبار نيست كه صحبتهايی درباره لزوم فيلتركردن تلگرام مطرح میشــود. در سالهای گذشته بارها اين موضوع پيگيری شــد، اما با دخالت مســئولان بلندپايــه دولتی و در مواردی شــخص رئيسجمهور از فيلترينگ تلگرام جلوگيری شــد. پرمخاطبترين شبکه اجتماعی در ايران تلگرام اســت و بيشــتر از 45 ميليون كاربر ايرانی از اين شــبکه پيامرســان گوشیهای همراه اســتفاده میكنند. بااينحــال بــا موضعگيریهای اين روزهای معاون قضائی دادستان كل كشور و دبير كارگروه تعييــن مصاديق محتــوای مجرمانه به نظر میرســد تلاشها برای بستن اين پيامرسان بيشتر از هميشه جدی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.