تلاش برای بازگشت 11 نفر به خانه

Shargh - - جامعه -

شــرق:

سالهاســت كه ايرانیها جشــنی به نام گلريزان برگــزار میكنند تا هركس هر مقدار میتواند كمک كند كه يک گرفتار در بند به خانه برگردد. سنتی كــه نمیتوان گفت تاكنون چند هزار نفر را از گرفتاری رهانــده اســت. اينبار نوبــت زندانیهــای غيرعمد شهرستان چابهار بود. شهرســتانی محروم و مهجور كه اختلاف طبقاتی در آن به وضوح ديده میشود اما تاكنون پای جشن گلريزان به اين منطقه باز نشده بود تا روز سهشــنبه كه عده زيادی از ســرمايهداران فعال در شهرســتان به همت ســازمان منطقه آزاد چابهار دور هم جمع شــدند و در مراسمی با حضور آيتالله سليمانی نماينده رهبری در سيستانوبلوچستان و امام جعه اهل سنت و شــيعيان چابهار، برای آزادشدن 11 زندانی دست به دســت هم دادند. عبدالرحيم كردی رئيس سازمان منطقه آزاد چابهار كه به نوعی متولی برگزاری اين گلريزان بود، درباره دليل اين اقدام گفت: «در برنامههايی در ســند توسعه محور شرق، وظايف زيادی برعهده سازمان مناطق آزاد چابهار گذاشته شده است. سازمانی كه در 28 سال گذشته فرازونشيبهای زيادی را پشت سر گذاشته اســت. در اسناد بالادستی فعاليت سازمان منطقه آزاد چابهار پنج راهبرد اساسی دارد از جملــه ايفای نقش فعال در توســعه اقتصاد ملی، توسعه صنايع پتروشيمی و خودروسازی، توسعه تعاملات بينالمللی بهويژه با آسيای ميانه، تأثير مثبت بر اقتصاد منطقهای و توسعه صنايع كوچ و مزيتهای رقابتــی منطقه بهويژه در صنايع مربوط به شــيلات و بستهبندی موادغذايی. ما فکر میكنيم برای انجام اين وظايف نياز جدی به مشــاركت جوامع محلی داريم و اساسا اعتقاد داريم بدون جلب مشاركت جوامع محلی نمیتوانيم در مأموريتمان موفق باشيم». او ادامه داد: «در واقع برنامهريزی برای توســعه زيرســاختهای اساســی و بنيادين منطقه بدون مشاركت، همراهی و توانمندیســازی جوامع محلی، محکوم به شکست اســت. در كنار اين موضوع بايد بدانيم كه هم ما و هم شــركتها و سازمانهای ديگری كه در منطقه چابهار فعاليت میكنند، در كنار مسئوليتهای اقتصادی كه بايد به آنها بپردازيم مســئوليت اجتماعی هم داريم و اين برنامه به دليل فعالسازی همان مسئوليت برگزار شده اســت تا به خودمان تلنگری بزنيم و حواسمان باشــد كه غير از كارهای اقتصادی وظايف ديگری هم داريم». در ادامه برنامه حجتالاسلام حميدی رئيس كل دادگستری استان سيستانوبلوچستان و نايبرئيس هيئت امنای ســتاد ديه اســتان با ابراز خوشــحالی از اينکه كمک به زندانيان غيرعمد در كشــورمان تبديل به فرهنگ شده است، گفت: «ما در ماه مبارک رمضان امســال 20 جشن گلريزان در شهرســتانها و مناطق مختلف اســتان برگزار كرديم؛ حتی توانستيم حمايت ورزشــکاران را هم جلب كنيم. اين يعنی كمكم تمام اقشــار وارد اين عرصه میشوند و به كسانی كه بنا بر اتفاق در بند هســتند، كمک میكنند. جالب اين است كه خود زندانيان هم در زندان زاهدان در اين امر كمک كردنــد چون میدانســتند دربندبودن چقدر ســخت اســت. با همه اينها تا به حال اين اتفاق در شهرستان چابهــار نيفتاده بود تا امروز كه شــاهد تجمع خيرين در اين مراســم هســتيم و میخواهيم به آزادشدن 11 زندانی جرائم غيرعمد شهرستان كمک كنيم». يکی از حاشيههای مهم برگزاری جشن گلريزان برای زندانيان غيرعمــد، خبــر افتتاح مؤسســه خيريه مهبــان بود. مؤسسهای كه سازمان مناطق آزاد چابهار بانی تأسيس آن بوده اســت اما به گفته مسئولان اين سازمان، قرار است خيرين اداره آن را بر عهده بگيرند. كردی رئيس سازمان منطقه آزاد در آيين افتتاح اين مؤسسه خيريه اعــلام اميدواری كرد كه ســال آينده گلريــزان آزادی زندانیها را مؤسســه مهبــان برگزار كنــد. در انتهای جشن گلريزان بيشتر از 600 ميليون تومان برای آزادی زندانيان جمعآوری شد، همچنين در ميانههای برنامه خبر رسيد كه آزادســازی زنان زندانی جرائم غيرعمد را معاونت زنان و خانواده رياســتجمهوری بر عهده گرفته اســت تا از محل اعتبارات جمعآوریشــده در پويش ارمغان برای آزادی آنها اقدام كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.