افزايش 25 درصدي مرگ ناشي از آسم در کشور

Shargh - - جامعه -

شرق: در ســالهاي اخير مرگ بر اثر بيماري آسم در كشــور 25 درصد افزايش يافته و هر سال بيش از دوهزارو 600 ايراني بر اثر اين بيماري ناشي از آلودگي هوا جان خود را از دست ميدهند. در اين ميان مردان بالاي 50 ســال بيــش از همه در معــرض اين خطر قرار دارنــد. مريم نادري، مدير واحد پايش شــركت كنترل كيفيت هواي تهران، گفت: در ســالهاي اخير دانشــمندان ثابت كردهاند كه آلودگي هواي ناشي از ماشينها و كارخانهها، دليل عمده شروع حملات آسم است. 30 درصد از آسمهاي كودكان به دليل آلودگي هواي شهري شروع ميشود. مطالعات نشان ميدهد آلودگي هوا باعث ايجاد بيماري آســم در افراد سالم ميشود. نادري تصريح كرد: تمام گروههاي سني، اعم از زن و مرد در جهان بر اثر بيماري آســم جان خود را از دست دادهاند و هيچ گروهي از اين بيماري در امان نيست. پيک ابتلا به آســم در دهههاي اخير در ايران در ســال 1392 اتفاق افتاده كه بيش از 470 هزار نفر بودند. از ســال 1390 تاكنون نيز مرگ بر اثر آســم در ايران رو به افزايش اســت. از سويي تعداد مرگومير در مردان بيشــتر از زنان بوده است. همچنين از سال 1389 تا 1394 شــاهد افزايش مرگومير در آقايان و كاهش مرگومير در ميان زنان هستيم. بهعلاوه تعداد مرگومير بر اثر بيماري آسم در ميان افراد پير و بالاي 70 سال بيشتر از ردههاي سني ديگر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.