ايجاد شهرک ويژه زنان آسيبديده در حد يک ايده است

Shargh - - جامعه -

فارس:

اســتاندار تهــران گفت: ايجاد شــهرک ويژه زنان آســيبديده در حد يک فکر و ايده اســت و اميدواريــم بتوانيم با برنامهريزيهاي انجامشــده اين فکر را عملي كنيم. اســتاندار تهران بيان كرد: با توجه به اينکه اســتان تهران با آسيبهاي اجتماعي متعددي مواجه است، بايد برای كاهش اين آسيبها اقدام كرد و در اين راســتا اقداماتي نيز انجام شــده است. هاشــمي يادآور شــد: طرحهاي متعددي در راستاي جمعآوري معتادان متجاهر در سطح استان و شهر تهران انجام شده كه نتيجه مطلوبي نيز داشته است، اما باز هم در اين حوزه ضعفهايي داريم. وي با اشاره به اينکه تمامي دستگاههاي ذيربط بايد در راستاي كاهش آسيبهاي اجتماعي همکاري كنند، گفت: حل معضل آســيبهاي اجتماعي با همت و توان تمامي دستگاهها امکانپذير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.