یهکمجوراهم ور 6 مغازدمیعشودی

Shargh - - ورزش -

لیــگ برتر فوتبال ایران امــروز وارد هفدهمین دوره خود میشــود؛ لیگی کــه میتواند تبدیل بــه یکی از باکیفیتترین ادوار لیگ شــود. بیشــتر تیمها به خوبی از فرصت آمادهســازی اســتفاده کردند، تلاش داشتند اســکلت فصــل قبل خــود را حفــظ کننــد، یارگیری و تمریناتشــان را بهموقــع شــروع کردنــد و اردوها و بازیهــای تدارکاتی مطلوبی داشــتند. همه موارد این نوید را میدهد که در لیگ هفدهم، تیمها در شــرایطی مناســب به مصاف هم بروند. اینبار هم بهطور سنتی پنج تیم پرســپولیس، اســتقلال، تراکتورســازی تبریز، ذوبآهن و سپاهان اصفهان مدعیان قهرمانیاند. سایپا و پیکان هم با برنامه وارد لیگ خواهند شد.

پرسپولیس؛ تکرار قهرمانی

پرســپولیس پــس از قهرمانی در لیگ شــانزدهم، صعود به جمع هشــت تیم برتر آسیا و فتح سوپرجام، یکــی از مدعیــان اصلــی قهرمانی در لیــگ هفدهم محسوب میشــود. ثبات مهمترین نقطه قوت قهرمان فصل گذشــته اســت. این تیم با برانکــو ایوانکوویچ، ســتارههای خــود را حفظ کــرده و چنــد بازیکن مؤثر هم به خدمت گرفت و تمامی شــواهد نشان میدهد پرسپولیس میتواند مانند فصل گذشته، تیمی قدرتمند باشد. این تیم که ســه بار قهرمان لیگ برتر و 10 مرتبه قهرمان ایران شــده اســت، میخواهد بــرای اولینبار قهرمانــی خود را در لیــگ برتر تکرار کند. شــاید تنها مشکل پرســپولیس در این فصل، فشردگی بازیهایش در ادامه لیگ باشــد. پرســپولیس در اولین گام، امروز میزبان فولاد خوزســتان است. برانکو ایوانکوویچ برای این بازی ســیدجلال حســینی را به دلیــل مصدومیت ندارد. گادوین منشــا، خرید جدید پرسپولیسیها، آماده بازی به صورت کامل نیســت. این فرصت خوبی برای شــجاع خلیلزاده و شــایان مصلــح، دو بازیکن جدید پرســپولیس، اســت تا خود را در ترکیب این فصل تیم تثبیــت کنند. ســیامک نعمتی، دیگر خریــد این فصل پرسپولیس محسوب میشود.

فولاد خوزســتان، حریف امروز پرســپولیس، مربی فصل گذشــته خود را عوض کرده اســت. این تیم که دو بار ســابقه قهرمانی را در لیــگ دارد، میخواهد با ســیروس پورموســوی دوباره به اوج برگردد. فولاد در دو فصل گذشــته، نتایج خوبی نگرفت. فولاد برخلاف پرسپولیس در تابستان تغییرات زیــادی داشــت؛ بازیکنانی مانند وحید طالبلو، ساســان انصــاری و بختیــار رحمانی از این تیم جدا شدند و رحیم زهیوی، ایمان مبعلی و حامد لک مهمترین خریدهــای فولادند. فولاد مطمئنا هدف خود را رسیدن به ردههای بالای جدول قرار داده است.

تراکتورسازی تبریز؛ فصل سخت

تراکتورســازی فصــل گذشــته در لیگ، ســوم شد؛ اما شکست در فینال جام حذفی، زمینــه جدایی امیر قلعهنویــی را از این تیم ایجــاد کرد. یحیــی گلمحمدی، ســرمربی جدید تراکتورســازی، فصل بســیار سختی را پیشرو خواهد داشــت. این تیم تبریزی از گرفتــن بازیکن محروم اســت و باید با دستی خالی در نیمه فصل اول به میدان برود. تراکتورسازی بازیکنانی مثل ادینیو، جاســم کرار، ســعید آقایی، محمدرضا اخباری، خالد شــفیعی، احمد نوراللهی و محسن بنگر را از دســت داد و در عوض نتوانســت بازیکنی بگیرد. مشکل اصلی گلمحمدی، در درون دروازه و قلب خط دفاعی اســت؛ دروازهبانان تراکتورســازی بیتجربهاند و در قلــب خط دفاعی هم کمبود بازیکن یک مشــکل بــزرگ به نظر میرســد. ایــن تیم خالد شــفیعی را از دســت داده، هادی محمدی هم مصدوم شــده است. محمدرضا مهدیزاده و عارف آقاســی، تنها گزینههای یحیــی بودند که آقاســی هم آســیب دید. هــواداران تراکتورسازی این فصل با یک تیم جوان روبهرو خواهند بود و میدانند که بایــد از این تیم جوان حمایت کنند. این احتمــال وجــود دارد جوانگرایی و متحدشــدن اعضای باشــگاه تراکتورسازی، در پایان به سود این تیم تمام شــود. این تیم پرطرفدار را با تمامی مشــکلاتش نباید دستکم گرفت.

تراکتورســازی در بــازی اول امــروز یک مســابقه سخت در هوای داغ اهواز دارد؛ آنها میهمان استقلال خوزســتان هســتند که با تغییرات زیادی همراه شــده اســت. این تیم پس از قهرمانی در لیگ پانزدهم، لیگ شانزدهم را با بحران به پایان برد. آمدن عبدالله ویسی، بهتریــن اتفاق برای آبیهای اهواز بود. ویســی پس از یک فصل ناموفق در ســپاهان، به اســتقلال خوزستان برگشــت تا خاطرات خوش گذشته را تکرار کند. ویسی اســتقلال را قهرمان کرد و رفت. ویسی میداند فصل ســختی پیشرو خواهد داشــت. این تیم تمریناتش را دیرتر از رقبا شــروع کرد و بســیاری از ستارههای فصل قبلش را از دست داد. ویسی و گلمحمدی هر دو باید تیمی جدید بسازند و به زمان نیاز خواهند داشت.

ذوبآهن؛ مدعی با قلعهنویی

ذوبآهــن در بیشــتر فصــول لیــگ برتــر، یکی از مدعیان بــوده؛ هرچند هرگز به قهرمانی نرســید. این تیم فصل قبل، چهارم شــد و پس از کســب این رتبه، امیر قلعهنویــی جای مجتبی حســینی را گرفت. امیر قلعهنویی، پرافتخارترین سرمربی لیگ برتر، فصل قبل را با ســومی به پایان برد. این ســرمربی در چهار فصل اخیر نتوانســته بــه قهرمانی نزدیک شــود و حالا این فصــل امید دارد با ذوبآهن، یــک مدعی در لیگ برتر باشــد. ذوبآهن مانند فصول قبل با آرامش و کمترین تغییرات کار خود را شــروع کــرد. این تیم در بازیهای تدارکاتی هم نتایجی عالی گرفته و یکی از مدعیان لیگ هفدهم خواهد بود. ذوبآهــن در اولین گام، میهمان سیاهجامگان خواهد بود. ســیاهجامگان فصل قبل در هفته آخر در لیگ ماندنی شــد. این تیم اکبر میثاقیان را حفظ کرد و با شروع بهموقع تمرینات و برگزاری اردوی ترکیه، امیدوار است این فصل کارش به روز آخر کشیده نشود. ترکیب سیاهجامگان تغییرات زیادی داشته است و میثاقیان برای هماهنگکردن این بازیکنان کار سختی دارد.

سپاهان- سایپا؛ نبرد مدعیان

یکــی از مهمتریــن بازیهــای هفتــه اول فردا در اصفهان برگزار میشــود. ســپاهان با زلاتکــو کرانچار میزبان ســایپا با علی دایی اســت. ســپاهان در اواخر فصل گذشــته کرانچار را جانشین ویســی کرد. همان موقع هم هدف این باشــگاه لیگ هفدهم بود. سپاهان بدون ســروصدا خــود را بــرای لیگ هفدهــم آماده کــرد. کرانچار که یک بار ســپاهان را به قهرمانی لیگ رسانده، نشان داده مربی بابرنامهای است. کرانچار هم تغییرات زیادی در تیمش ایجاد کرده و همین موضوع کار او را ســخت میکند. چند بازیکن از سپاهان رفتند که مهمترین آنها احســان حاجصفی است. در آنسو ســپاهان بازیکنانی مثل شاهین ثاقبی، سیاوش یزدانی، حسن جعفری، عزتالله پورقاز، ساسان انصاری، سعید آقایی و ســه بازیکن خارجی جذب کرد. سپاهان با پنج قهرمانــی پرافتخارتریــن تیم لیگ برتر اســت. حریف فردای سپاهان هم خودش یکی از مدعیان لیگ است. ســایپا با علی دایــی خودش را مدعی میداند. ســایپا فصــل قبل، فصل موفقی با حســین فرکی نداشــت و حالا با علی دایی به دنبال افتخار اســت. دایی یک بار با ســایپا قهرمان شده اســت. این مربي ترکیب سایپا را خیلی تغییر داده است. ابراهیم صادقی کاپیتان سابق سایپا بازنشســته شــد. چندین بازیکن هم به تیمهای دیگر رفتند. در آنسو بازگشت محمد اخباری مهمترین انتقال سایپا محسوب میشود.

استقلال؛ بازگشت محبوبها

اســتقلال فصل قبــل نایبقهرمان لیگ شــد که با توجه به حضــور جوانان در این تیم نتیجه قابل قبولی محسوب میشد با این حال شکست 6-یک مقابل العین موجب شــد فصل با تلخی برای علیرضا منصوریان به پایان برســد. همان باخت موجب شد منصوریان برای لیگ هفدهم دســت بــه تقویت تیمش بزند. حســن بیتسعید، ســجاد شــهباززاده، داریوش شــجاعیان، پژمان منتظری، مجتبی جباری، ســرور جپاروف و چند بازیکن جوان جذب اســتقلال شــدند. آبیهای تهران در اولیــن گام فــردا میهمان صنعت نفــت آباداناند. اســتقلالیها برای دیدن خریدهای جدیدشــان بهویژه جباری، منتظری و شــهباززاده باید یک هفته دیگر هم صبر کنند. اســتقلال فردا با دو حریف روبهروست؛ تیم خوبآمادهشده نفت و گرمای خوزستان. صنعت نفت آبــادان با مربی جدیدش فــراز کمالوند به خوبی برای لیگ برتر آماده شده است. این تیم چندین بازیکن جدید از جمله ســه برزیلی جذب کرد، اردو و تدارکات بسیار خوبی داشــته و چشــم به بالای جدول دارد. استقلال فقط بــه قهرمانی فکــر میکند. این تیم بــا جوانان و باتجربههایش تیم بســیار باانگیزهای است. منصوریان در این فصل دســت پری دارد. باید دید محرومیت سه بازیکن جوان اســتقلال، مجید حسینی، امید نورافکن و مهدی قائدی که تیم امید را همراهی کردند، بخشــیده خواهد شد یا خیر؟

تازهواردها

دو تیم ســپیدرود و پارس جنوبی جم در این هفته اولین بازی خــود در لیگ برتر را انجام میدهند. امروز روز مهمی برای رشــت است. سپیدرود این تیم قدیمی رشــت اولین بازی خود در لیگ برتــر را در خانه نفت تهــران انجام میدهــد. در ادوار لیگ معمولا تیمهای تازهصعودکــرده نتایج خوبی نگرفتند امــا هر دو تیم ســپیدرود و پارس جنوبی به خوبی بــرای لیگ آماده شدهاند. هر دو تیم هم در گام اول میهماناند. سپیدرود میهمــان عجیبتریــن تیم لیــگ، نفت تهران اســت. نفت تهران با توجه به مشــکلات مالی و مدیریتیاش تمریناتش را دیرتر از 15 تیم دیگر شــروع کرد. این تیم که اکثر نفرات خود را از دست داده بود، با آوردن علی کریمی بازیکنان جدیدی جذب و تمریناتش را آغاز کرد. کریمی اما نتوانســت مســائل نفت را تحمل کند و این تیم را رها کرد. حمید درخشــان جانشــین کریمی شد و این تیم یــک بار دیگر تغییر کــرد. خریدهای کریمی رفتند و درخشــان بازیکنان خــودش را گرفت. مطمئنا نفت بــا این همه تغییر، مشــکلات و ســردرگمی کار بسیار ســختی در این فصل دارد. سپیدرود اما با حفظ علی نظرمحمدی میخواهد ســهمیه رشت را در لیگ برتــر حفظ کند. فردا در تبریز هــم پارس جنوبی اولین بــازی لیگبرتری خــود را مقابل گســترش فولاد تبریز انجام میدهد. پــارس جنوبی با مهدی تارتار میتواند یک شگفتیســاز در این فصل باشد. گسترش هم تغییرات زیادی داشته است. هدایت این تیم را لوکا بوناچیچ برعهده دارد. در دیگر بازی این هفته پیکان میزبان پدیده مشهد است. دو تیــم بــا حفظ ســرمربیان فصل قبلشان امیدوارند در لیگ هفدهم روزهای خوبی داشــته باشــند. پیکان فصل قبل ششــم شــد و تنها دو امتیاز با تیم چهارم لیگ فاصله داشــت. این تیم در این فصل به دنبال حداقل ســهمیه آسیایی است. پیکان سه بازیکن مهم خود گادوین منشــا، سیاوش یزدانی، سیامک نعمتی را از دست داد و در آنســوی میدان بختیار رحمانی مهمترین خرید پیکان است. اکبر صادقی، محمدرضا خلعتبــری و محمــد قاضــی مهمتریــن خریدهای پدیده محسوب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.