تحلیل لیگ هفدهم با رضا عنایتی

Shargh - - ورزش -

رضا عنایتی مهاجم نامآشنا و حالا ســابق فوتبال ایران، امسال باید خلاف « » تمام ادوار گذشته لیگبرتر که در آنها بازی کرده و بعضا بهعنوان آقای گلی هم رسیده، بازیها را بیرون از مستطیل ســبز دنبال کند. مهاجم مشهدی و گلزن سابق استقلال که در 16 دوره گذشته لیگبرتر، فقط سه فصل را به دلیل حضور در فوتبال امارات در لیگبرتر حضور نداشــته، برای شــرق در آستانه لیگ « » هفدهم تحلیلی کوتاه از شرایط تیمها داشته که در ادامه میخوانید.

آمادهترین تیمهای کنونی؟

تیم آماده تیمی اســت که از لحاظ بدنســازی خوب کار کرده باشــد. در ادوار گذشــته تیمهــای لیگبرتــری دوره آمادهســازی پیشفصل را چنــدان با جدیت دنبال نمیکردند؛ البته هرکدام مشــکلاتی هم در این راه داشــتند. وقتی دوره آمادهسازی پیشفصل خوب پیش نرود، طبیعتا بدنســازی خوبی هم صورت نمیگیرد و کیفیــت بازیها در چند هفته ابتدایی لیگ، چندان بالا نیســت. بااینحال بعد از چند هفته بهاصطلاح فوتبالیهــا «بدن تازه ول میکرد» و ســطح بازیها بهتر میشــد. پس داشــتن نوسان در طول فصول گذشــته برای تیمها ارتباط مستقیمی با همین موضوع داشــت. اما امسال شرایط به نظر کمی متفاوت میرسد؛ تقریبا همه تیمهای لیگبرتری بهغیر از نفت تهران، دوران آمادهســازی منظمی داشــتهاند؛ یا به خارج از کشــور رفتــه و اردو زدهاند یا در دیگر شهرستانهای ایران اردوی آمادهسازیشان را برگزار کردهاند. بااینحال از آنجا که نمیدانیم در همین تمرینات آمادهســازی پیشفصل تیمها، چه میزان روی بدنســازی بازیکنان کار شــده، هنوز هم نمیتوان پاسخ مشخصی داد. هرچند با توجه به مدونترشدن برنامه پیشفصل، انتظار میرود کیفیت بازیهای این فصل بهمراتب بهتر باشــد؛ برخلاف فصل پیش که به نظرم کیفیت لیگ چندان بالا نبود؛ تا جایی که دیدیم اختلاف تیم چهارم لیگ با تیم قهرمان۲0 امتیاز بود. این اختلاف امتیاز برای لیگ حرفهای بد است.

تیمهای پرستاره؟

نکته جالبی که رقابتهای امسال دارد این است که بسیاری از تیمها در یارگیری خوب کار کردهاند؛ همه بازیکنانی را که نیاز داشــتهاند خریدهاند. به همین دلیل ســتارهها تقریبا تقسیم شدهاند و در تیمهای مختلف برای لیگ هفدهم به میدان میروند. تقسیمشــدن بازیکنــان در تیمهای مختلف این نوید را میدهد که بازیهای زیبایی تماشا کنیم.

تیمهای ناشناخته؟

در فوتبال ما اتفاقات زیادی میافتد؛ تیمی مثل اســتقلال خوزســتان کــه کمتر انتظــاری از آن میرود، بهعنــوان قهرمانی لیگ دســت پیدا میکنــد و بعد هم تیم تقریبا بحرانزده مثل نفــت تهران، قهرمان جام حذفی میشود. در فوتبال ایران از این دست کارهای غیرمنتظره زیاد رخ میدهد. این موارد هم البته به این دلیل است که برنامهای وجود ندارد. وقتی هم برنامه مشخصی وجود نداشته باشد، پس انتظار هر اتفاقی را باید داشــت. در کل با توجه به غیرمنتظرهبودن اتفاقات در فوتبال ایران، میشود انتظار داشــت همیشه تیمی ناشــناخته و مرموز باقی بماند و چهبســا در آخرین لحظات به نتایجی غیر منتظره هم دســت پیدا کند. البته باید به این مورد هم اشــاره کنم که امســال با توجه به حساسیت بیشتری که تماشــاگران به خرج دادهاند، تیمها با برنامه بهتری کارشان را شروع کردهاند.

مدعی قهرمانی؟

ذوبآهن؛ این تیم امســال خوب یارگیری کــرده و میخواهد دوباره به قله فوتبال ایران برســد. پرسپولیس هم مدافع عنوان قهرمانی است و امســال هم بخت زیادی دارد. استقلال نیز با توجه به اینکه هواداران زیادی دارد، انگیزهاش برای رســیدن به قهرمانی را حفظ کرده و امسال میجنگد. البته سپاهان را هم نباید از این جمع جدا کرد. آنها با کرانچار در نیمفصل دوم نتایج خوبی گرفتند و در این فصل میخواهند از همان روز اول نتایــج را به نفعشــان رقم بزنند تا دوباره بــه صدر جدول لیگ برتــر برســند. در این میان یک مدعــی را از بقیه جــدا میکنم و آنهم تراکتورســازی اســت؛ امســال خود هواداران این تیم هم میدانند باید تراکتورســازی را از قاعده قهرمانی مســتثنی کرد، چون کارشــان بسیار ســخت اســت؛ بااینحال از تراکتورسازی همیشــه انتظار میرود که در جمع تیمهای بالانشــین جدول باشد. درباره دو تیم مشهدی هم بگویم پدیده تیم خوبی را جمعوجور کرده و ســیاهجامگان هم قطعا امســال دیگر نمیخواهد جزء فانوسبهدستان باشد.

لیگ باکیفیت یا بیکیفیت؟

با توجه به اینکه امســال، ســال منتهــی به جام جهانی اســت، باید به بازیهــای لیگ از دو منظــر مثبت و منفی نگاه کرد. امســال همانطور که میدانیــم تیم ملــی برنامــه اردویی دارد و ایــن موضــوع میتواند عامل تأثیرگذاری باشــد. بــه این معنی که اگر برنامه لیــگ بهصورت کامل اعلام، یعنی تاریخ دقیق بازیها و اســتراحت تیمها مشــخص شــود، و به اطلاع باشــگاهها برســد، میتوان امید داشــت که لیگ باکیفیتی داشــته باشیم. کیروش نشــان داده حواسش به بازیهای لیگ هست و فارغ از سن و سال بازیکنان، خوبهای لیگ میتوانند امید زیادی برای پوشیدن تیم ملی داشته باشــند. همین موضوع انگیــزه مضاعفی هم به بازیکنــان میدهد تا برای درخشــیدن و دیدهشــدن، تلاش دوچندانی کنند. پس اگر برنامه مشخص و مدون باشــد لیگ باکیفیتی از آب درمیآید. این سکه روی دیگری هم دارد؛ اینکه برنامه دقیق نباشــد و لیگ مدام بــه حالت تعلیق درآید. این موضوع سمی برای لیگ خواهد شد و روی کیفیت آن تأثیر منفی خواهد گذاشت.

کاندیدای سقوط؟

معمولا تیمهایی که از لیگ یک به لیگبرتر میرســند، کار دشــواری برای بقــا در لیگبرتر دارند؛ دلیل این موضوع تفاوت شــخصیت تیمی برای رقابتهاســت؛ به این معنــی که غالبا بازیکنان ایــن تیمها تصور میکننــد میزان و نوع فشــاری کــه در لیگبرتر وجــود دارد با لیگ یک همســان است. پس دچار این اشتباه میشــوند و طوری آماده میشوند که همیشه برای حضور و بازی در لیگ یک آماده میشدند. همین تفاوت شــخصیتی میتواند برایشان دردسرساز شود. البته نباید از عامل مهمی مثل تماشاگر غافل ماند؛ سپیدرود یکی از همین تازهواردها، کلی هوادار دارد که این میتواند به موفقیــت این تیم در لیگبرتر کمک کند؛ پارس جمجنوبی هم تا حدودی همینطور است. نمیخواهم بهطور مشخص نــام ببرم ولی از همین حالا میتوانم تصور کنم چهار یا پنج تیمی که در ذهن دارم، کار سختی برای بقا در لیگ خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.