ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه

Shargh - - ورزش -

انتظــار مــیرود در دوره دوم دولــت آقای دکتر روحانی ســازمان برنامــه از مدیریتی غیرسیاســی و کارآمد استفاده کند. در دوره چهارساله گذشته بیش از صد نفر از افراد فاقد تخصصهای لازم وارد سازمان شدهاند و ســازمان بهشــدت از نظر کارشناسی نزول کرده است. گزارشهای نظارتی ششماهه از پیشرفت پروژههــای عمرانی که مبنــا و مأخذ تخصیص منابع اســت، تعطیل شــده و تخصیص پروژههای عمرانی بر مبنای اولویتهای سیاســی و خــارج از چارچوب کارشناســی انجام میشــود. من با تجربــهای که در دوران دفاع مقدس در مدیریت ســازمان دارم، بر این باورم که سرمایه سازمان برنامه، نیروی انسانی است و بایــد دولت بهتریــن فارغالتحصیــلان را جذب این سازمان کند، نه اینکه اغلب مدیران و حتی کارشناسان جذبشــده در دوران اخیر از مدارک معادل برخوردار باشند. مؤسســه پژوهش در برنامهریزی و توسعه که در دوران مدیریــت آقای زنجانی ایجاد شــد، قرار بود اتاق فکر ســازمان برنامه باشد و در این خصوص نیز موفق بود و مؤسسه با جذب بهترین اقتصاددانهای داخلی و خارجی، ســازمان برنامه را راهبری میکرد ولــی با ادغام این مؤسســه با مرکــز مدیریت دولتی این مؤسســه نیز با افت شــدید مواجه شــده است و جداشــدن مؤسسه از ســازمان برنامه یعنی تعطیلي اتاق فکر سازمان برنامه و بودجه. آقای رئیسجمهور باید بدانند که براســاس ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشــور مصوب 1۳51 سازمان برنامه و بودجه مسئول امور زیر است:

1- انجــام مطالعــات و بررســیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامهریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی

۲- تهیــه برنامــه درازمــدت بــا تبادلنظــر بــا دستگاههای اجرائی و تسلیم آن به شورای اقتصاد ۳- تهیه برنامه عمرانی پنجساله 4- پیشنهاد خطمشیها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد 5- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور 6- نظارت مســتمر بر اجرای برنامهها و پیشرفت سالانه آنها طبق قانون

۷- هماهنگکردن روشهــا و برنامههای آماری کشور

8- ارزشــیابی کارایــی و عملکرد دســتگاههای اجرائی کشوری و گزارش آن به رئیسجمهور

۹- بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود. تیم اقتصادی رئیسجمهور باید از انسجام و هماهنگی برخوردار باشد. در دوره دولت آقای خاتمی ناهماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه موجب مشکلات عدیدهای شد.

رئیسجمهور باید بداند سازمان برنامه کارآمدترین و بهترین ابــزار برای انجام مســئولیت اجرای قانون اساسی اســت که در اختیار رئیسجمهور قرار دارد و رئیسجمهور میتواند با ســازمان برنامه و بودجهای مقتدر، مدیریت خود را بر کل کشــور اعمال کند و در جایگاه بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری قرار گیرد و حفظ اســتقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور موضوع سوگند رئیسجمهور )اصل 1۲1 قانون اساســی( جز با سازمان برنامهای قدرتمند امکانپذیر نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.