توضیح فدراسیون ورزش سهگانه درباره گزارش «بانوان ایرانی با مایو اسلامی شنا میکنند»

Shargh - - ورزش -

احتراما نظر بــه چاپ مطلبی در روز چهارشــنبه مورخــه 5/4/۹6 در آن روزنامــه وزیــن، تحت عنوان «بانوان ایرانی با مایو اسلامی شنا میکنند»، به آگاهی میرســاند که عنوان «مایو اســلامی» برای پوشــش ســهگانه ویژه بانوان مصــوب وزارت ورزش و جوانان صحیــح نبوده و بازتــاب نامطلوبی دارد. زیرا ســرکار خانم بهشــتیراد، مربی تیم ملــی بانوان، هرگز چنین کلمه و اصطلاحــی را به کار نبردهانــد. همچنین در مطلــب مذکور، به نقــل از خانم بهشــتیراد اینطور عنوان شــده که : «سارافونی هم در نظر گرفته شده که پیش از آغاز شنا آن را درمیآوردند و پس از رسیدن به خط پایان دوباره آن را میپوشــند». که این نیز از سوی خانم بهشــتی و همچنین فدراســیون ورزش سهگانه تکذیب میشود. لباس سهگانه ویژه بانوان که بهتازگی بــه تصویــب وزارت ورزش و جوانان رســیده، پس از ساعتها نگرش و با تأکید سردار صبور مبنی بر رعایت پوشــش کامل اسلامی آن طراحی شــده و به عنوان پوشش اسلامی ســهگانه بانوان پذیرفته شده و کلمه مایــو به هیچ عنوان در این مورد کاربرد ندارد و بخش شــنا نیز با همین پوشش و بدون تغییر انجام میگیرد. ضمنا در مطلب مذکور، اینطور عنوان شده که : «خانم شــیرین گرامی با لباسی که خودش سفارش داده بود، در مسابقات شرکت میکرد » که این نیز صحت نداشته و لبــاس خانم گرامی تماما با هماهنگی و براســاس طراحی انجامشده توســط فدراسیون ورزش سهگانه ایران و تأیید ســرکار خانم شــهریان، معاون محترمه وقت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، مورد استفاده قرار گرفته اســت که جــا دارد از زحمات و توجه ویژه خانم شهریان به ورزش بانوان خصوصا جامعه بانوان دوگانه و ســهگانه ایران تقدیر شود. مطمئنا، زحمات ایشان زمینهساز چنین تصمیم تاریخی از سوی معاون محترم ورزش بانوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.