مدال نقره مهدیزاده در بازیهای جهانی لهستان

Shargh - - ورزش -

امیــر مهــدیزاده، سهشنبهشــب در بازیهای جهانــی لهســتان بــا شکســت مقابــل حریــف آذربایجانی خود به نشان نقره این رقابتها دست پیدا کرد. درهمین دوره بازیهای جهانی موســوم بــه «‪World Games‬ » در حالی در جریان اســت که، امیر مهدیزاده در دیدار نهایی برابر «فردوسی فرضعلیاف»، نفر ســوم جهان در ســال ۲016 از آذربایجان ٤ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و نایبقهرمان وزن منهای 60 کیلوگرم شد. مهدیزاده در مرحله مقدماتــی در گام نخســت مقابل ســانتوز برزیلی نتیجه را با رأی واگذار کرد و سپس مقابل «آگوژیل صوفیانــی» ۳ بــر 1 به برتــری رســید و در ادامه «والدمر ماسیج دراوســکی» از لهستان را شکست داد و بــه نیمهنهایی رســید. او در این مرحله هم با برتری ۷ بر صفر برابــر «خورخه گومز ماتیاس» اسپانیایی راهی دیدار نهایی شد. پیشازاین، کاراته ایران در سه دوره بازیهای جهانی حضور داشته؛ 1۹۹۳ هلند، 1۹۹۷ فنلانــد و ۲001 ژاپن که رهاورد این سه حضور دو برنز سعید آشتیان در سال 1۹۹۳ و علیرضا کتیرایی در ســال 1۹۹۷ بوده است و این برای اولین بار اســت که تیم ملی کاراته کشورمان در این رقابتها به نشان نقره دست پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.