استقلال و پرسپولیس و ۷ باشگاه مجوز بازی و ثبت قرارداد ندارند

Shargh - - ورزش -

بر اســاس اعلام رئیــس کمیته نقــل و انتقالات ســازمان لیگ، هفت باشــگاه لیگبرتــری میتوانند قــرارداد بازیکنان جدیدشــان را در ســازمان لیگ به ثبت برســانند و مجوز بازی بگیرند. به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام فریبرز محمودزاده، تا این لحظه فقط باشــگاههای استقلال خوزســتان، پارس جنوبی جم، ذوبآهن اصفهان، ســایپا تهران، صنعتنفت آبادان، فولاد خوزستان و گسترش فولاد تبریز مجوزهای لازم برای ثبت قرارداد بازیکنانشان را دریافت کردهاند و ۹ باشگاه مشکلاتی در ثبت قرارداد بازیکنان جدیدشان در ســازمان لیگ وجود دارد. بر اساس اعلام مسئول کمیته نقل و انتقالات ســازمان لیگ، باشگاههایی که بازیکنی از قبل داشــتهاند، چه این بازیکن قراردادش به اتمام رســیده و قراردادش را تمدید کرده باشــند و چه این بازیکن با باشگاه قرارداد داشته باشد، مشکلی بــرای ادامه همکاری و بازیکردن این بازیکنان وجود ندارد. اســتقلال و پرســپولیس تاکنون مجوز ثبت در سازمان لیگ دریافت نکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.