نامه ساکت برای جلوگیری از فعالیتهای فوتبالی باشگاه نفت

Shargh - - ورزش -

به گزارش فارس، درحالیکه مســئولان باشــگاه نفت مدعی هستند مشکلی برای فعالیتهای فوتبالی ندارند، در نامهای که محمدرضا ســاکت سرپرســت دبیرکل فدراســیون فوتبال خطاب بــه حیدر بهاروند رئیس ســازمان لیگ فوتبال نوشــته، قید شــده که با توجه به آراي مالی رکن قضائي فدراســیون فوتبال تا زمانی که تصمیم جدیدی جهت اجرای احکام معوقه از سوی مســئولان فدراسیون اتخاذ نشــود، هر گونه فعالیت باشــگاه نفت از جمله ثبت قرارداد بازیکنان منــوط به کســب رضایت طلبــکاران اســت. این در حالی است که مسئولان باشگاه نفت به نظر میرسد هنوز اقدامی بــرای بازپرداخت بدهیهای خود انجام ندادهاند چراکه در این بین ســایر باشگاههای بدهکار قدمهایی برای اقســاطبندی بدهیهــای خود انجام دادهاند اما طبق اعلام مســئولان ارشد فوتبال از سوی باشــگاه نفت اقدامی برای حل این مشکلات صورت نگرفته است. این در حالی است که مربیان نفت عنوان کردند مشکلی برای حضور در لیگ ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.