حسن رحیمی به تیم ملی دعوت شد

Shargh - - ورزش -

اردوی آمادهســازی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی در حالي در روزهای ۷ تــا 18 مردادمــاه برگزار میشــود که حســن رحیمــی، در وزن 5۷ کیلوگرم به تمرینات دعوت شــده است این کشــتیگیر ۲روز پیش روی زانوی مصدوم خود عمل جراحی انجام داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.