دليل تمكين وزير كشور به نظر شوراي نگهبان

Shargh - - سیاست -

مرکز اطلاعرساني و امور بينالملل وزارت کشور به خبر منتشرشده از سوي يکي از رسانهها به نقل از قائممقام حزب اعتمــاد ملي مبني بر اينکه پنج ميليون نفر در انتخابات 29 ارديبهشت در صف ماندند و نتوانســتند رأي دهند، پاســخ داد. در اين اطلاعيه آمده است: «در انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي کشور، وزير محترم کشور به استناد ماده )20( قانون انتخابــات رياســتجمهوري و بنابر بــر ضرورت و حق قانونــي خود اقدام به تمديد پياپي انتخابات تا ساعت 24 کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصميم بر اخذ رأي از تمامي افراد حاضر در شــعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شوراي نگهبان با اســتناد به همان ماده قانوني که اخذ رأي بايد در يــک روز )روز جمعه( انجام گيرد و به اســتناد ماده )8( قانــون فوقالذکر که نظارت شــوراي نگهبان بر انتخابات رياســتجمهوري را عام و اســتصوابي و در همه مراحل ميداند، اعلام کرد در صــورت تمديد زمان اخــذ رأي تا روز آينده )بامداد30 ارديبهشــت 1396( ناظريــن خود را از شعب فرا ميخواند و اقدام به ابطال کل آرا يا آرائي که پس از ســاعت 24 اخذ شده است مينمايد. در چنين شــرايطي وزير کشــور جهت صيانت از آراي مــردم و جلوگيــري از ابطال انتخابــات حاضر به پذيرش درخواست شوراي محترم نگهبان گرديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.