شكايت دادستاني از محمود صادقي بررسي ميشود

Shargh - - سیاست -

عضو هيئترئيســه فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با اشــاره به شکايت دادستاني تهران از او، از رســيدگي به اين شــکايت در هيئت نظارت بر رفتار نماينــدگان خبر داد. محمود صادقي با اشــاره به شــکايت دادســتان عمومي و انقلاب تهران از وي اعلام کرد: دادستاني بهدليل مسائلي که بنابر گزارش تفريــغ بودجه ســال 94 ديوان محاســبات در نطق مياندســتور مطرح کردم، از من شکايت کرده است. او گفت: برايناســاس دادستاني با عنوان نشر اکاذيب به قصد تشــويش اذهان عمومي بــه هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان شــکايت کرده و قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس براي ارائــه دفاعياتم در اين هيئت حاضر شــوم. رئيس فراکسيون شفافسازي و سالمســازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي گفت: درباره اين گزارش تفريغ، در دادستاني ديوان محاسبات پرونده تشــکيل شده و هماکنون در حال رسيدگي است که مراحل بعدي بنابر روال خود دنبال ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.