تصميم مشترک فراكسيون اميد و شورای عالی سياستگذاری اصلاحطلبان

Shargh - - سیاست -

جلســه اعضای هيئترئيسه فراکسيون اميــد مجلــس و هيئترئيســه شــورای عالــی سياســتگذاری اصلاحطلبــان، بعدازظهر ديروز به رياســت محمدرضا عارف برگزار شــد. در اين جلســه هريــک از اعضا بــه بيان نظــرات خود درباره کابينه دولــت دوازدهم و چگونگی اقدام در جهت تعامل بــا دولت پرداختند. در پايان اين جلسه نيز ضمن تأکيد بر ادامه اين جلسات، مقرر شــد کميته تعامل فراکســيون اميد با دولت، در کنار کميته تعامل شــورای عالی سياستگذاری اصلاحطلبان با دولت، به رايزنی و تبادلنظرهای خود با رئيسجمهوری و دولت با هدف تشــکيل کابينه قوی و کارآمد و همســو با مطالبات مردم، ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.