شريعتمداري: پرونده هستهاي بايد از دولت گرفته شود

Shargh - - سیاست -

حســين شــريعتمداري، مديرمســئول روزنامه کيهان با بيان اينکه در چهار سال گذشته دولت بهوضوح نشــان داده کــه توان و تخصص لازم را براي ورود به پرونده هســتهاي کشــورمان نداشته اســت، گفت: دولت در اين مدت با وجود اينکه بيشــترين ظرفيت و امکانات نظام را به پاي برجام ريخته و هزينه کرده است، هيچ دستاوردي در پي نداشته است. مديرمسئول روزنامه کيهان با بيان اينکه اگر قرار باشد پرونده هستهاي به همين ترتيب ادامــه پيدا کند، قطعا ما با خســارتهاي بيشتري روبهرو خواهيم بود، گفت: «بنابراين بايد پرونده از دست دولت خارج و به هيئتي مرکب از کارشناسان برجســته و متخصصان ورزيده سپرده شود که البته افرادي از دولت هم ميتوانند عضو اين هيئت باشند ولي اداره امور آن نبايد در اختيار دولت باشــد؛ چراکه چهار سال براي بروز ناتواني و عدم تخصــص دولت کافي اســت و آزموده را آزمودن خطاست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.