آخرين وضعيت سلامتي كروبي

Shargh - - سیاست -

سيدحســن قاضيزادههاشمي، وزير بهداشت، دربــاره آخرين وضعيــت مهدي کروبــي به ايرنا گفت: شــامگاه سهشنبه براي دومينبار به عيادت حجتالاســلام مهدي کروبي رفتم. وي به علت ناراحتــي قلبي در بيمارســتان بســتري اســت و خوشــبختانه حالشان خوب اســت و در چند روز آينده از بيمارستان مرخص ميشود. وزير بهداشت گفــت: آقــاي کروبــي از روز دوشــنبه بــه علت مشــکلي که از نظر ضربان قلب داشــت، در يکي از بيمارســتانهاي تهران بستري شد و لازم است تا يکي، دو روز ديگر در بيمارســتان باشد تا کنترل و آزمايشهاي لازم برايش انجام شــود. او افزود: در ديــدار با آقــاي کروبي مدتي بــا هم صحبت کرديم و در حين صحبت بــا وجود هيجاناتي که حين صحبت داشتيم، پزشک معالج، دوباره وي را معاينه کرد که مطمئن شديم حالشان کاملا خوب است و جاي نگراني وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.