صدور كيفرخواست براي 5 استاندار

Shargh - - سیاست -

دادستان تهران در نشست شوراي معاونان دادســتاني تهران درباره آخرين نتيجه رســيدگي به پروندههاي انتخاباتي گفت: دستگاه قضائي مصمم اســت پروندههاي انتخاباتي را به نتيجه برســاند و رســيدگي مطلوب به پروندهها کار مثبتي اســت که نتيجه زحمات قضات در دادسراهاي کارکنان دولت و فرهنگ و رســانه اســت و براي پنج استاندار ديگر کيفرخواست صادر شــده که تاکنون هفت استاندار تحــت تعقيب قرار گرفتهانــد. جعفريدولتآبادي افزود: قبلا ايــراد ميگرفتند که تعلــل قوه قضائيه در رســيدگي بــه پروندههــاي تخلفــات انتخاباتي بهگونهاي اســت که اين پروندهها تا زمان انتخابات بعــدي به نتيجــه نميرســند؛ صرفنظــر از وارد بودن يا نبودن اين انتقاد، حال که دادســراي تهران درصدد رسيدگي سريع به ايندسته از پروندههاست، مدعياند اين تسريع و اطلاعرساني با انگيزه سياسي انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.