تكذيب ادغام مجمع مدرسين و محققين و روحانيون مبارز

Shargh - - سیاست -

عضو شــوراي مرکزي مجمع مدرسين و محققيــن خبر ادغــام اين تشــکل را با مجمع روحانيــون مبــارز تکذيــب کرد. حجتالاســلام ابوالفضل موســويان عضو شوراي مرکزي مجمع مدرســين و محققيــن گفــت: من بهشــدت اين موضوع را تکذيب ميکنم. ما چنين بنايي نداريم، چراکه مجمع روحانيون در تهران هستند و بيشتر فعاليــت اجتماعي و سياســي دارند، اما ما در قم هســتيم و بيشــتر کارمان فعاليت در حوزه است و ادغام اين دو معنا ندارد. عضو شــوراي مرکزي مجمع مدرســين و محققين با بيان اينکه جلسات مشترک بين «مجمعين» طبيعي است، چون همه گروهها ممکن است با هم جلسات مشترک داشته باشــند، گفت: ما هم با مجمع روحانيون اختلافي نداريم، ولي کار ما دو تشکل از هم جداست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.