واگذاري فاز دوم برج ميلاد به ناجا در روزهاي پاياني شهرداري تهران

Shargh - - سیاست -

پروانــه مافي، عضو کميســيون شوراها و امور داخلي کشــور مجلس با انتقاد از واگذاري اجراي فاز دوم برج ميلاد به ناجا، گفت: «ناجا تکاليف امنيتي و انتظامي را عهدهدار است بنابرايــن ارتباطي با اجراي پروژههاي شــهرداري ندارد. عقد قرارداد بين شهرداري و ناجا و واگذاري اجراي فاز دوم برج ميلاد به نيروي انتظامي کاملا اشــتباه اســت زيرا وظيفه ناجا اجراي پروژههاي شــهري نيســت. ناجا موظــف به اجــراي امور انتظامي و برقراري امنيت و... است و ارتباطي بين وظايف اين مجموعه با اجراي پروژههاي شــهري نيســت، هرچند در گذشته نيز شــاهد عقد چنين قراردادهايي بودهايم اما در اين برهه ديگر به طور جدي بايد از آن پرهيز شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.