ضرورت وضع قوانين حمايتي عليه خشونت

Shargh - - سیاست - غلامعباس توسلی

اخبــار متعــدد و متنوعــی درباره خشــونت علیه کودکان و خصوصا دختربچهها به گوش میرســد که جامعــه را نگران کرده اســت. مصداقها در این زمینه بسیارند، اما به نظر میرسد که کسی صرفا بهخاطر این موارد و مصداقها نگران نیســت، بلکه نگرانی گروهی بیرونآمده از متن جامعــه، نگرانی در قبال فروریختن قبح خشونت است. قرنها طول کشیده که بشر خود را به چنین جایگاهی که امروز داشــته، برساند و «تمدن» را بهعنوان یکی از اساســیترین محورهای گفتوگوی بینانســانی بپذیرد، اما همواره سایه تهدیدی بر سرش بوده و ابنای بشر نگران آن بودهاند که نکند سایه شوم خشــونت بر سر انسانها و خصوصا کودکان- که کمتر قابلیت دفاع از خود را دارا هســتند- گسترده شود. در ایران اما با پدیده اوجگیری خشونت مواجه نیستیم؛ به نظر میرســد که دسترســی مردم از طریق رسانهها به اخبار این حوزه بیشــتر شــده و به همین دلیل بیش از قبل در جریان خشونتها قرار میگیریم، اما این مانع از آن نمیشود که اصل قضیه؛ یعنی نگرانی از فروریختن قبح خشونت را از یاد ببریم.

شــرایط امروز جامعه ما در برابر جهان بهگونهای اســت که بیــش از هر زمــان دیگــری نیازمند صلح، انساندوســتی، آشــتی و دوری از خشــونتیم، چراکه درهمینحــال، فضــای اطــراف ما را خشــونتهای مختلفــی در بــر گرفتهاند که یک روز در افغانســتان، روزی دیگــر در موصــل و فــردای آن در ســوریه به فاجعهای تازه ختم میشوند؛ بهعنواننمونه در همین چندروز که جامعه ایران بــا اخبار دختربچهای به نام کیمیا درگیر و ســوگوار بود، انفجــاری انتحاری، جان کــودکان، زنان و مردان بیشــماری را در افغانســتان گرفت. در موصل، تلاش برای مقابله با ندانمکاریهای کشــورهای غربی ادامه دارد و زیر پــای جنگ، صدها کودک آواره و کشــته میشــوند و اگر هم زنده بمانند، باید نگران فردای آنها بود.

معجزهای در کار نیست؛ نباید توقع داشته باشیم که انتشار پیدرپی این اخبار، بتواند مانع از ابراز خشونت و جنایت شود، اما میتوان در جهت کاستن از آن کوشید و در این راســتا، تنها راه ارجاع به فضیلتهای انسانی و مدنی است. اگر از تمدن بهعنوان یک دستاورد سخن میگوییم و نگران آن هستیم که خشونت، روزی بر سر جوامع متمدن ما ســایه بیفکند؛ همین تمدن به ما این توان را داده کــه با وضع قانونهای ســلبی و ایجابی در مســیر حمایت از بخشهای مختلــف جامعه گام برداریم و اجازه ندهیم، قطرههای کوچک خشــونت به سیلهای بیمحابا و ویرانگر بدل شوند.

وضع قوانین حمایتی، هزینه خشونت را بالا میبرد و نگرانــی از برخوردهای قانونــی را افزایش میدهد. این راهکاری اســت که میتوان با کمــک آن از میزان بیتفاوتــی در جامعــه هم کاســت، چراکــه جامعه بیتفاوتشــده در برابر خشــونتها، خود آماده برای خشــونتی تازه اســت. بنابراین آنچه به نظر میرســد نوشــداروی پیش از مرگ کاملِ ســهرابهای ما باشد، وضع قوانین حمایتی علیه خشونت است تا در چرخه تولید و بازتولید رفتارهای خشــن خلل ایجاد کنیم. در چنین شــرایطی میتوان امیدوار بود که وظیفه انسانی خود را نهفقط نســبت به همنوع خود، بلکه نسبت به زمان و تاریخ انجام دادهایم؛ رســالت حمایت از انسان و انسانیت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.