گفتهاند يک کامنت مجاز است

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

دیــروز باخبر شــدیم، گروه داعــش «خلافت ســایبری» را دربــاره عملکــرد کاربــران اینترنتی راهاندازی کرده اســت. به همین منظور شما را با این مقوله بیشتر آشنا میکنیم؛

1- داشــتن یوزرنیم به شــرطی آزاد اســت که پســورد آن حتما کلمــه «آی لاو داعش» یا «عشــق من ابوبکر بغــدادی» باشــد. طبیعی اســت اگر کســی یوزرنیمــش را هــم «آیلاو داعــش ات جیمیــل دات کام» بگــذارد جــزء رستگاران است.

2- بازکــردن حســاب کاربــری و ســاختن ایمیــل در «یاهــو» نهتنهــا مجــاز نیســت که حــرام اســت و صرفا بایــد ایمیل منتســب به «خلیفه» باشد.

3- لایککــردن در اینترنت مجاز اســت، به شرطی که مرد، مرد را لایک کند و زن، زن را.

4- گذاشتن کامنت مرد برای زن، اگر به قصد ازدواج و آشنایی بیشتر باشد مجاز است، منتها یکی، چراکــه از قدیم گفتهاند یک کامنت مجاز است.

5- تگکــردن محــرم، نامحــرم را روی هر عکســی، حتی اگر منظره و کوه و دشــت باشد کاملا ممنوع است.

6- دایرکتدادن به شــرطی مجاز است که دایرکتدهنده عکــس دایرکت خود را + دلایل خود برای ما بفرستد.

7- عکس ســلفی به شرطی مجاز است که سِلفی نباشد و سَــلَفی باشد. در غیراینصورت سِلفیگیرنده بلاک خواهد شد.

8- ســرچکردن در گوگل به شــرطی مجاز است که منجر به پیداکردن ما بشود.

9- داشــتن هرگونه اپلیکیشن ممنوع است بهجز اپلیکیشن انتحاری.

10- خرید اینترنتی اگر با پرداخت حقالداعش باشد ایرادی ندارد، در غیراینصورت پول شما از سوی داعش ضبط خواهد شد.

11- اســتفاده از هشتگ # من_ داعش_ رو_ میخوام_ یالا توصیه میشود.

12- شارژ ایرانسل پذیرفته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.