پیشخوان

Shargh - - سیاست -

«ماهنامه قلک» وارد چهارمین سال انتشار شد

معــاون امور مطبوعاتی و اطلاعرســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، در پیامی به مناســبت پایان سومین سال انتشــار ماهنامه «قلک» و ورود این نشریه به چهارمین سال انتشــار، در پیامی، انتشار قلک را «تحســینبرانگیز» خواند. این ماهنامه در تلاش اســت به آمــوزش مباحث اقتصادی و اجتماعــی به کــودکان بپــردازد. قلک در این ســالها از ســوی شورای کتاب کودک بهعنوان کیفیترین مجله خردسالان شناخته شده است. تحریریه قلک به بهانه سهسالگی این ماهنامه کمپینی تحت عنوان #مجله_خوان_ کوچک را برنامهریزی و درخواست کرده تا برای معطوفکردن توجه جامعه، بهویژه خانوادهها به مســئله مطالعه و اشــتراک نشریات، خاطراتشــان را از مجلاتی که در کودکی میخواندند بنویسند و در دنیای مجازی با #مجله_خوان_کوچک منتشر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.