پاوسشخج كهنكتگديدرآمريکها را خواهيم داد

تحريمهاي تازه غیرهستهاي علیه ايران

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: رئيسجمهوری روز گذشــته در جلسه هيئــت دولت، با تأكيــد بر اينكه در برابــر حركت جديد كنگره آمريكا حتما پاسخ لازم را خواهيم داد، از واشنگتن خواســت با احترام به حقوق ملت ايــران، از تجربه 40 ســال خصومت خود درس بگيــرد. به گزارش ايســنا حجتالاسلام حسن روحانی، با اشاره به خصومتهای ادامهدار آمريكا نسبت به جمهوری اسلامی ايران و ملت ايران، گفــت: «مردم ما با اين خصومتها آشــنا بوده و به آن عادت داشــته و راه مقابله با اين سياستها را نيز بهخوبیمیدانند. ادامهدرصفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.