پاسخ كنگره را خواهيم داد

Shargh - - سیاست -

ملت ایران میدانند که باید در برابر دشمنانشان بهخوبی ایستادگی و مقاومت کنند چراکه در این ۴۰ ســال، همواره و هر روز با تحریمها و فشــارهای متنوع و اتهامهای ناروا از سوی دستگاههای تبلیغاتی و سیاسیون آمریکا، مواجه بودهاند». او با بیان اینکه آن روزهایی را که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نهتنها دولت بلکــه ملت ایران را یاغــی میخواند، فرامــوش نکردهایم، گفت: «خصومت آمریکاییها، تنها خصومت با نظام جمهوری اســلامی ایران نیســت، بلکه برای آنها مقاومت، ایســتادگی و الگوبودن ملت ایران قابل تحمل نیســت و نمیتوانند بپذیرند که در این منطقه حساس یک کشور، اینچنین دارای اســتقلال و تأثیرگذاری در منطقه باشــد». رئیسجمهور افزود: «همه نگرانی آنها این اســت که ایران بهعنوان یک کشــور بزرگ و مســتقل که تحت نفوذ سیاستهای غربی و بهویژه آمریکا نیست، در این منطقه حضور دارد و در برابر فشارهای آنها ایستادگی و مقاومت میکند. اینگونــه تحریمها بر ملت ایران تأثیرگذار نیســت و نــه مقاومت مردم و ایستادگی نظام جمهوری اسلامی ایران را کاهش میدهد و نه راه و روش و سیاستهای ما را تغییر خواهد داد». او گفت: «سیاستهای جمهوری اســلامی ایران سیاستهای مستقل، بر مبنای اســلام و آراي مردم است؛ و رأی و نظــر مردم مبنای عمل خواهد بــود و همه انتخاباتها از جمله انتخابات گذشته نشان داد که مردم ما نسبت به سرنوشت خودشان تا چه اندازه حساس هستند». روحانی با بیان اینکه دست و پای آمریکاییها بعد از توافق برجام در زمینه تحریم مقداری بسته شده است، عنوان کرد: «قبل از توافق برجام آمریکاییها به هــر بهانهای یک تحریم جدید علیه ملت ایران وضع میکردند و تلاش آنهــا این بود تا این تحریمها فرامرزی بوده و اروپا و کشــورهای دیگر را هم تحتتأثیر قرار دهند و حتی این تحریمها را به شــورای امنیت برده و در سطح جهان عمومی کنند». رئیسجمهور ادامه داد: «برجام دست و پای آمریکا را هم برای بردن اینگونه تحریمها به بهانه مسائل سلاح کشتارجمعی و هســتهای به شورای امنیت و هم در راستای وضع تحریمهای جدید بسته است. بنابراین در همین لایحهای که مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده و علیالقاعده به ســنا خواهد رفت، میبینید تحریم نسبت به ایران با تحریمی که نسبت به کرهشمالی یا روســیه مطرح است، بسیار تفاوت دارد. تحریمهای ایران در واقع تکرار تحریمهای گذشته بود و این نشان آن است که حربه تحریم آمریکا نسبت به گذشته بسیار کند شده است».

سلاح دفاعی خود را بدون توجه به نظر دیگران تقویت خواهیم کرد

روحانی با تأکید بر اینکه باید همواره هوشیاریمان را حفظ کنیم، عنوان کرد: «ما راه و شیوه سیاسیمان را از قرآن و پیامبر)ص( آموختهایم.»

او با اشــاره به آیاتی از ســوره انفــال، گفت: «خداونــد در این آیات به پیامبر)ص( میفرماید «تو با مشرکین معاهده و پیمان بستی و هیچوقت تو پیمان نشکســتی؛ همیشه آنها شکستند و هر بار که پیمانشکنی شروع شد از طرف مشرکین و کفار شروع شد». قرآن به ما میآموزد که ما مسلمانها تابع راه پیامبر هســتیم و هرگز آغازگر شکستن عهدها و پیمانها نخواهیم بــود». روحانی با بیان اینکه خداوند به پیامبــر)ص( میفرماید «اگر دیدی دشــمنان میخواهند خیانت کنند و عهد را زیر پا بگذارند، تو هم مســاوی و معــادل همان کار را بکن.»، افزود: «اگر دشــمن بخشــی از عهد را زیر پا گذاشت، ما هم بخشی را زیر پا میگذاریم و اگر همه عهد را زیر پا گذاشتند، ما هم عهد را زیر پا خواهیم گذاشــت». رئیسجمهور با اشــاره به تأکیدات قــرآن کریم مبنی بر تقویت قدرت و بنیه دفاعی مســلمانان و کشــورهای اسلامی، عنوان کرد: «ما باید همیشه بنیه دفاعیمان را تقویت کنیم و در این راستا تمام ســلاحهای دفاعیمان را، بدون توجه به نظرات دیگران تقویت خواهیم کرد و راهمان را در مسیر اقتدار بنیه دفاعی کشور ادامه میدهیم.»

او با بیان اینکه نیروهای مســلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش، ســپاه، بســیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مورد حمایت ملت بزرگ ایران هســتند، گفت: «اینها قدرتی هســتند که قرآن دربــاره آنها میگوید «تُرهِبــونَ بِه عَــدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم» و در برابر دشــمنان این ملت، نیروهایی بازدارنده هســتند. البته قرآن به این نکته هم سفارش دارد که اگر دشمنان واقعا به دنبال صلح بوده و خواستند دشمنی را کنار گذاشته و با شما رفتار درســت داشته باشــند، شــما هم همان کار را بکنید و راه صلح و سلم را داشته باشید». روحانی با بیان اینکه آیات سوره انفال سیاست مسلمانها و قدرتهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران را در برابر دشمنان و چگونگی عهدها و پیمانشــکنیها، بنیه دفاعی و صلح و سلم را به خوبی برای ما تبیین کرده و ما همه را باید کنار هم بخوانیم، افزود: «اینطور نباشد که یک آیه را بخوانیم و آیه دیگر را فراموش کنیم چراکه همه این آیات کنار هم بوده و ما را در مسیر راه مصلح جامعه و مسلمانها هدایت میکند.»

راه باقیمانده برای آمریکا، احترام به حقوق ملت ایران است

رئیسجمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اســلامی ایران مطمئنا در برابر حرکت جدید کنگره آمریکا، عکسالعمل متقابل نشــان خواهد داد، گفت: «در اولین قدم مجلس شــورای اســلامی در این زمینه قدمهای خودش را برخواهد داشــت و هر قدم دیگری هــم لازم و موردنیاز بدانیم برای تقویت و مصلحت کشــورمان برداشــته و بدون توجه به تحریمها و سیاستهای آنها به راه خودمان ادامه خواهیم داد». او با اشــاره به اینکه آمریکاییها ۴۰ ســال فشار، تحریم، تحریک و بســیج برخی از کشورهای منطقه علیه ملت ایران را تجربه کرده و در همه مراحل با شکست مواجه شدهاند، عنوان کرد: «آمریکاییها باید از شکســتهای پیاپی خودشان در مواجهه با ملت ایران، درس عبرت بگیرند. اگر آمریکاییها میخواهند این منطقه حساس، منطقه باثبات و امنتری باشــد و آبراههای حساس این منطقه، آبراههای امنی برای دنیا باشــد، باید دست از این سیاستها بردارند و بدانند نظام، رهبری شجاع و دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران هرگز تحتتأثیر اینگونه توطئهها و تحریکات قرار نمیگیرد و راه خودش را ادامه میدهد». روحانی ادامــه داد: «تنها راه باقیمانده برای آمریکا، این اســت که به حقوق ملت ایران و به نظام جمهوری اســلامی و انقلاب اسلامی ایران، احترام بگذارد و بداند تنها در ســایه احترام و احقاق حقوق مردم و پیشگرفتن راه مسالمت و صلح منافع مردم آمریکا نیز بهتر میتواند تأمین شــود. ما مخالف منافع دیگر کشورها نیستیم و میخواهیم کشورهای دیگر به منافعشان برسند، اما اعمال تحریم و فشار را نمیپذیریم و در برابر فشار و تحریم مقاومت کرده و عمل متقابل انجام خواهیم داد ». رئیسجمهوری اظهار امیدواری کرد همه کشورهای منطقه در آینده روی صلح، صفا و امنیت را ببینند و روزی بیاید که آمریکاییها هم در مسیر عقلانیت قرار گرفته و بدانند تنها راه موجود احترام، تواضع و تسلیم در برابر خواستههای بهحق ملت بزرگ ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.