الو شرق 88640260

Shargh - - سياست -

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

زنگ خطر: روزهای گذشــته صفحههای حوادث بیشــتر روزنامههــا دربــاره «آتنــا»، دختــر معصوم هفتســالهای که به وســیله یکی از مغازهداران به قتل رســید، بهطور مفصــل این حادثــه غمانگیز را چاپ کردند و این موضوع بازتاب گستردهای پیدا کرد بهطوری که بیشتر کاربران اقدام جنونآمیز و وحشیانه مقتول را محکوم کردند و در کانالهای تلگرامیشان انزجارشان را اعلام کردند. در کشور ما بارها حوادث و اتفاقهای ناگوار به وســیله افرادی که تعادل روحی، روانــی و فکری ندارند، اتفاق افتاده اســت. بهمحض اتفاق ناگوار، موضوع برای مدتی رسانهای میشود و همگان از ماجرایی که اتفاق افتاده تأسف میخورند، اما پــس از مدت کوتاهــي همه چیز به فراموشــی ســپرده میشود. پیشنهاد میشــود، جامعهشناسان، رفتارشناســان، روانپزشــکان و متخصصــان بــرای پیشــگیری از وقوع جرم چارهاندیشی و اطلاعرسانی کنند. یلدا شمس از تهران

مُنشیها امنیت شغلی ندارند: متأسفانه برخی از مدیران شرکتها، مؤسسهها و کارگاهها برای دو یا سه ماه برای محل کارشان منشی میگیرند و به این شرط که چنانچه از کار او راضی بودند، استخدام ميشوند در غیراینصورت اخراج میشــوند. این مسئله باعث شده برخیها برای اینکه حقوق منشیها را پرداخت نکنند و از زیربار بیمه شــانه خالی کنند، به بهانههای واهی اقدام به اخراج آنان و افراد جدیدي را با شرایط اعلامشــده، اســتخدام موقت کنند. ســازمان تأمین اجتماعی باید شرایطي فراهم کند تا منشیها بتوانند استقلال فکری، کاری و مالی داشته باشند و مهمتر از همه امنیت شغلی داشته باشند. مریم میرزایی از تهران

دکتــر روحانــی را دریابیــم! دکتــر روحانی، رئیسجمهوری کشــور ما توانست با 24 میلیون رأی توجه کشــورهای خارجی را به خــود جلب کند. به دلیــل اینکه وعدههای واهی برخــی کاندیداها مبنی بر پرداخت ســهبرابری یارانه نتوانســت مــردم را از انتخابشــان دور کنــد، بلکه با نهگفتن بــه وعدههای بیاســاس، به فردی رأی دادهاند که ســابقه مدیریت داشــت. حالا بعضیها میخواهند چوب لای چرخ دولت بگذارنــد و به او بیاحترامی و اهانت میکنند. دکتر روحانی منتخب 24 میلیون نفر است، اهانت به ایشان یعنی اهانت به مردم کشور ما.

ناصر عربیارمحمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.