کمک عامل خارجی به بورس

Shargh - - اقتصاد -

در آخریــن روز معاملاتی هفتــه جاری، بورس اوراق بهــادار تهــران هماننــد چنــد روز اخیر، باز هم شــاهد رشــد دســتهجمعی فلزات اساســی بهخصوص فولادیها بــود. بازار در حالی به پایان رسید که شاخص کل رشد 327.57واحدی معادل 0.4درصدی نســبت به روز سهشــنبه را ثبت کرد. افزایش قیمت ســهام شــرکتهای گــروه فلزات اساســی که متأثر از افزایش قیمت جهانی فلزات خصوصا مس بود، بازار را تقویت کرد.

دیــروز؛ یکمیلیــاردو 126 میلیون انواع ســهم و اوراق بهادار بــه ارزش چهارهزارو 498 میلیارد ریــال در بورس تهران و فرابورس معامله شــد که بیش از یکمیلیاردو 10 میلیون ســهم و حق تقدم بــه ارزش ســههزارو 424 میلیارد ریــال در بورس تهران و 116 میلیون انواع ســهام و اوراق بهادار به ارزش هــزارو 74 میلیارد ریال در فرابورس جابهجا شد که در معاملات انجامشــده در فرابورس 629 هزار ورقه به ارزش 626 میلیارد ریال به بازار بدهی اختصاص داشت.

در پایــان این معاملات شــاخص کل با افزایش 327.57واحدی به رقم 81هــزارو 509.3واحدی رســید. شــاخص فرابورس نیز با افت 0.9واحدی عــدد 920.1 واحد را ثبت کرد. شــاخص قیمت نیز با رشد 106.2واحدی بر عدد 26هزارو 431.4 واحد و شاخص آزاد شناور با رشد 321.8واحدی بر عدد 89هزارو 934 میلیارد ریال ایستاد.

گفتنــی اســت؛ بازار ســرمایه ایران نســبت به افزایــش بینالمللی نرخ فلزات اساســی واکنش صحیحی نشــان داد و اکثر سهام این گروه علاوه بر رشــد چندروزه نیز، باز هم پیشتازان این بازار شدند. شرکت ملی مس که در این معاملات بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل گذاشت، توانست یکی از بیشترین حجم معاملات را نیز به خود اختصاص دهد. در روز چهارشنبه نماد «فملی» که از ابتدای صبح در پیشگشایش نیز دارای صف خرید سنگین بود، در طول معامــلات روز نیز کار خود را با صف خرید آغاز کرد و توانست با توجه به عرضه سنگینِ بالغ بر 137 میلیون ســهم )معــادل مبلغی بالغ بر ‪2 49‬میلیارد ریال( توســط ســهامداران حقوقی خود )که در روزهای گذشــته نیز با افزایش قیمت جهانی با عرضه سهامداران عمده بهویژه صندوق بازنشستگی کشوری مواجه بود( کار خود را با صف خرید به اتمام برســاند و بیشترین تقاضای خرید را در آخر روز از آن خود کند.

از ســوی دیگر «فخوز و فولاد» نیز در پی رشــد بــه ترتیب 7.63 و 3.19 درصدی قیمت بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل به ثبت رساندند. اما در سایر گروهها مانند سیمان دارو، خودرو و غذایی با ریزش محدود قیمتها مواجه شــدند. از نکات درخورتوجه در این روز، معاملات نماد بهپرداخت ملت پس از گذشــت پنج روز کاری از عرضه اولیه آن بــود که بالاخــره پس از ریــزش صف تقاضای خرید آن و در پی معامله بیش از 49 میلیون سهم آن به ارزش هزارو 112 میلیارد ریال )که به تنهایی بیشــتر از ارزش معاملات بــورس در اکثر روزهای خردادماه ســال جاری بود( توانست با صف خرید به کار خود خاتمه دهد.

روز گذشته «پاکشو» با 25.54 درصد، «شفن» با ،13.09 «خلنــت» با 11.08 و «فاما» با 9.77 درصد بیشــترین افزایش قیمت بــازار را تجربــه کردند. از ســوی دیگر «فروس» با 4.92 درصد بیشــترین کاهش قیمت را داشت.

در فرابــورس نیــز «فزریــن» بــا 14.18 درصد بیشــترین افزایش قیمت و «کمرجا» با پنج درصد بیشترین کاهش قیمت را داشتند. بیشترین تقاضای خرید از آن «بمپنا» داشت.

بــازار دیــروز در حالی مثبت بــه کار خود پایان داده کــه در ســاعات بامــدادی چهارشــنبه خبر تصویــب طرح جامع تحریمهای آمریکا علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا منتشــر شده بود. این موضوع تأثیــر بااهمیتی بر معاملات روز گذشــته نداشت و معاملات به روند عادی خود ادامه دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.