سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین تکذیب شد رد شايعات بنزينی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

رکوردها ميشــکند و میزان مصرف بنزین از آنچه پیشبیني شده بود، پیشي ميگیرد. آخرین آمار وزارت نفت از شکســتن رکوردهاي مصرف قبلي خبر ميدهد. بر اساس آمارها حالا، میانگین میزان مصرف بنزین بین 79 میلیون لیتر اســت که رکوردهاي قبلي را شکســته و این یعني نبود هماهنگــي بین تولید و مصرف بنزیــن. امروز، حدود 10 روز اســت که چراغ مصرف بنزین کشور قرمز شده است. درست در همین روزها، ســخن از افزایش قیمت بنزین و البته بازگشت ســهمیهبندي بنزین دوباره مطرح ميشــود. هرچند آقاي وزیر به ســرعت این موضــوع را تکذیب کرده و آب پاکي را بر دست آنهایي ریخته که از سهمیهبندي دوباره قیمت بنزین سخن ميگویند. بیژن زنگنه گفته است: تصمیمی مبنی بر ســهمیهبندی بنزین نداریم و در شــرایط کمبود، نیازمان را از راه واردات پیگیری میکنیم. البته، او درباره احتمال افزایش قیمت بنزین هم گفت دولــت آینده باید دربــارۀ آن تصمیمگیری کند.

حدود هشــت روز پیش بود که نخســتین هشدار افزایش مصرف بنزین از ســوی شــاهرخ خسروانی، معاون شــرکت پالایش و پخــش فراوردههای نفتی رســانهاي شــد. او در اینباره گفته بود مصرف بنزین در ایران به بیش از 83 میلیون لیتر رســیده اســت و کاهش پیــدا نمیکند، اما با اینکه مصــرف بنزین در کشــور به پیک خود رسیده است، مشــکلی در تأمین بنزین وجــود ندارد. پیشبینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود کــه در حال حاضر، به بالای 9 درصد رســیده اســت. چند روز پس از اظهارنظر خسروانی، منصــور ریاحــی، مدیرعامــل شــرکت ملــی پخش فراوردههــای نفتی هم، در اینبــاره گفته بود: میزان مصرف بنزین در کشــور از ابتدای ســال 1396 سیری افزایشــی داشته اســت؛ به گونهاي که میزان مصرف بنزین در تیرماه امسال نســبت به تیرماه سال گذشته 9 تا 10 میلیون لیتر افزایش داشته است. میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای ســال تاکنون 8.5 درصد رشد داشته است.

ميزان افزایش طبيعي است

در همینباره، محمد ابراهیمي، کارشــناس صنایع پاییندســتی نفت، به «شرق» ميگوید: همانطور که روشن است، براساس پیشبینيهایي که وزارت نفت براي افزایش مصرف بنزین داشت، رشدي معادل پنج درصد را براي افزایش مصرف بنزین در ســال 1396 پیشبیني کــرده بودند. او ادامه ميدهــد: منتها، در عمل، رشــد مصرف بنزین بیــش از پیشبیني وزارت رخ داده اســت. دو مسئله براي این موضوع ميتوان در نظر گرفت. یکي اینکه این 9 درصد رشــدي که از ســوي وزارت نفت اعلام ميشــود، آمار چهار ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته است. این کارشــناس نفتي ميگوید: در واقع، ميخواهم تأکید کنم باید این نکته را در نظر بگیریم که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته این افزایش رخ داده است. منتها اگر بخواهیم آمارها را بررســي کنیم، افزایش مصرف بنزین در ســال 1396 نســبت به کل سال 1395 فقط شــش درصد بوده است؛ یعني کشــور نسبت به کل سال 1395 شش درصد افزایش مصرف بنزین داشته است.

ابراهیمي ميگوید: به گمان من، مســئولان وزارت نفت دلایل افزایش مصرف بنزین را به درســتي اعلام کردهاند. واقعیت این اســت که اگــر به اطلاعاتي که وزارت صنایع و معادن یا انجمن خودروسازان منتشر کرده مراجعه شود، میزان تولید خودرو اعم از سواري، وانت و خودروهاي بنزینســوز در ســه ماه نخســت امســال، 15 درصد افزایش داشته اســت. به بیان او، این آمار، آمار رسمي است. این یکي از دلایل افزایش مصرف سوخت است. ضمن اینکه باید مسائل دیگري را هم در نظر گرفت، مانند افزایش ترددهاي جادهاي در سطح کشــور. براساس آمار رســمياي که پلیس اعلام کرده است، مسافرتهاي جادهاي در نوروز سال 1396 نســبت به نوروز ســال 1395، 12 تا 13 درصد افزایش داشــته اســت. بالطبع، این افزایش مصرف، فقــط در بازه نوروز عامل مؤثــري بر افزایش مصرف بنزین است. این کارشناس حوزه نفتي ادامه ميدهد: نکتــه اینکه در این چهار مــاه، روزهای تعطیلی عید فطر و دیگر مناســبات زیاد بوده اســت. به گمان من، اتفاقا این میزان افزایش مصــرف، منطقي و معنادار است و اصلا افزایش بيرویه نامتعارفي در این فرایند دیده نميشــود. منتها، دوســتان در برخي رســانهها که جهتگیريهایشــان مشــخص و روشن است، ته ماجرا به دنبال بازگشــت طرح سهمیهبندي هستند. هرچنــد به گمان من جنبههاي منفــي اقتصادي این کار، فســادي که ایجــاد کرده بود و... روشــن و ثابت شــده است. با این همه، باید باز هم تأکید کنم که این افزایش هشتونیم، 9 درصدي منطقي و عادي بوده است.

دلایل افزایش مصرف بنزین به روایت آمار

اما پیشتر، منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی، مهمتریــن دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور را افزایش تولید خودرو دانسته بود. به گفته او در سال ‪966 1394،‬ هزار خودرو تولید شــد که این میزان در ســال 1395 به یــک میلیون و 340 هزار خودرو رســید؛ به عبارت دیگر تولید خودرو در کشــور در سال 1395 نسبت به ســال ‪38 1394،‬ درصد رشــد داشته اســت. همزمان با افزایش تولید خودرو در کشــور، تولید موتورســیکلت هم در سال 1395 نســبت به ســال پیش از خود، 63 درصد رشد داشته است. در سال ‪740 1394،‬ هزار موتورسیکلت تولید شــد که این میزان در سال گذشته به 453 هزار موتورسیکلت رسید. از سوی دیگر، خودروهای با عمر 20 تا 25 سال در کشور جمعآوری نمیشود، همچنین امســال به دلیل تقویم زمانی مناسب، شاهد افزایش تردد و مســافرت بودیم. افزایش شش درصدی رشد اقتصادی کشــور و تغییرنکردن قیمــت بنزین در دو سال گذشــته، از دیگر دلایل افزایش مصرف بنزین در کشور به حســاب ميآید. البته این موضوعات خللی در فرایند بنزینرسانی به کشور ایجاد نمیکند.

به گزارش «ایسنا»، بر اساس آمار سازمان راهداری و حملونقل جادهای، حدود 55 هزار دستگاه کامیون و کشنده با عمر بیش از 35 سال، در جادههای کشور تردد دارد و با توجه به مصوبه شــورای اقتصاد مبنی بر نوســازی 65 هزار دســتگاه، امکان نوســازی تمام کامیونهای فرسوده وجود دارد.

شبهه افزایش قيمت یا سهميهبندی بنزین

هرچند شبههسهمیهبندي بنزین را وزیر نفت دیروز بهکل از میان برد، شــبهه افزایش قیمت همچنان به قوت خود باقي اســت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههــای نفتی اعــلام کرده بود: بــا اینکه اکنون شــرکت پخش فراوردههای نفتی پاسخگوی نیازهای کشور است، چنانچه مورد خاصی پیش آید، مدیریت کلان کشور باید در این زمینه تصمیمگیری کند.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.