قرارداد خرید 12 فروند هواپیمای سوخو سوپر جت 100 امضا شد هواپيمای چندمليتی در راه ايران

Shargh - - اقتصاد -

سعيد ابوالقاســمی :

برجام، قفل آسمان ایران را هم بــاز کرد. بعد از قراردادهایی که ایران با شــرکتهای بویینگ و ایرباس منعقد کرد و این دو شــرکت متعهد به تأمین ناوگان جدید هوایی کشــورمان شــدند، حالا نوبت به هواپیماسازهای روسیه رسیده است. روسیه از دیرباز ســهم بســیار زیادی در نــاوگان هواپیمایی ایران داشــته و اکنون به دنبال آن اســت تا از رقبای آمریکایی و فرانســوی خود عقب نماند. براساساین، این کشــور ایران را متقاعد کرده تا قــرارداد خرید 12 فروند هواپیمای سوخو ســوپرجت 100 را امضا کند؛ قــراردادی که خبر امضــای آن در حاشــیه برگزاری نمایشگاه هوافضای مکس 2017 که یکشنبه به پایان رسید، اعلام شــد. الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روســی کمیســیون مشــترک همکاریهای اقتصــادی دو کشــور، در کنار این خبــر اعلام کرد که حتی احتمال دارد در آینده قراردادی برای فروش 30 هواپیمای دیگر میان دو کشــور به امضا برسد. آنچه مشــخص است، این است که مســکو با اتکا به طرح فروش هواپیمای پیشــرفته سوپرجت 100 میخواهد در چارچوب راهبرد افزایش ســطح روابط اقتصادی با تهران، بخشی از نیازهای بازار هوایی ایران را تأمین و همچنین درآمد ارزی بیشــتری جــذب کند تا بتواند منابــع مالی لازم را برای افزایش تولید آن به دســت آورد. از ســوی دیگر، افزایش پرواز ایــن نوع هواپیما در ایــران میتواند برای دیگر مشــتریان بازار جهانی ســوخو سوپرجت نیز تبلیغات خوبی باشد و برداشت قبلی تفاوت کیفیت هواپیماهای روســی با آمریکایی و اروپایی را کمرنگتر کند. این دو عامل ســبب شــده تا روسها اشــتیاق زیادی برای جلب نظر طرفهای ایرانی داشــته باشــند. پیشازاین نیز یک مقام روسی در امــور هواپیماهای مســافربری گفته بود مســکو علاقهمند به راهاندازی خط تولید قطعات و تجهیزات هواپیماهای روســی در ایران اســت و درصورتیکه پیشــنهاد ایرانیها به تولیدکننده روسی برسد، قطعا این پیشنهاد را بررسی خواهند کرد.

یک قرارداد پرفرازونشيب

طرح خرید هواپیما از روســیه همــواره روی میز طرفهــای ایرانی بوده اســت. این اشــتیاق از آنجا نشئت میگیرد که روسها همواره یکی از اصلیترین شــرکای تجاری ایرانیها به شــمار رفتهاند و بنابراین عقد قرارداد خرید هواپیما از روســیه نیز میتوانست خارج از چارچوبهای اداری، روند ســریعتری را طی کند. اواخر پاییز ســال گذشــته بود که مدیران ناوگان هواپیمایی دو کشــور از اشــتیاق عقد قــرارداد برای خرید هواپیماهای روســی خبر دادند. این موضوع را سیدمقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایــی ایــران، اعــلام کرد و گفت شــرکتهای هواپیمایــی ایــران مذاکرات خــود را دربــاره خرید هواپیماهای ســوخو ســوپرجت 100 با شــرکتهای روسی آغاز کردهاند. براساس این مذاکرات، ابتدا قرار بود این شــرکت روســی محصول خود را به خطوط هوایی ایــران معرفی کند و پــسازآن مذاکرات آغاز شــود؛ ولی پس از معرفی اولیه این محصول از سوی ســوخو، اسعدیســامانی که خود خبر مذاکره برای خرید ســوخو را رســانهای کرده بود، اعــلام کرد که ایران دیگر ســوپرجت روسیه را نمیخواهد. او گفت: «پس از معرفی این هواپیمای روسی، به دلیل وجود مشکلات فنی علاقهمندی خود را برای خرید این نوع هواپیما از دست دادیم؛ ضمن اینکه این هواپیما برای شــرکتهای هواپیمایی ایرانی شناختهشــده نیست و مهمتــر اینکه ســوپرجت در قســمت دم خود یک مشــکل فنی دارد کــه باید آن را رفع کنــد». این خبر بــا واکنش طرفهای روســی روبهرو شــد. دیمیتری روگوزین، معاون نخستوزیر روسیه، وجود مشکلات مطرحشــده دربــاره ســوپرجت را رد کــرد. او حتی گفــت که احتمال دارد تا ســال 2020 تعداد زیادی از هواپیماهای مسافربری ســوخوی سوپرجت به ایران فروخته شــود. پــس از آن، ایــران اعلام کــرد گزینه جدیدی درباره این شــرکت روسی در مقابل خود قرار داده و به دنبال آن اســت تا سوپرجتها را از روسیه اجاره کند.

«ایرباس روسی» در راه ایران

سوخو ســوپرجت 100 در جهان بهعنوان «ایرباس روسی» شــناخته میشــود؛ چراکه مشــخصات این هواپیما شباهت بسیاری به هواپیماهای ایرباس دارد و براســاساین برخی کارشناســان اعتقــاد دارند یک رقیب جدید برای این هواپیماســاز فرانسوی پیدا شده و احتمال دارد بازار این شرکت را دستخوش تغییراتی کند. این هواپیما نخســتین هواپیمای صدنفره جهان نیز به شــمار میرود که به روش الکترونیکی هدایت میشود و بیشــترین دقت را با کمترین فشار بر خلبان ایجاد میکند. پیشازاین، فقط ایرباس توانســته بود چنین سیســتمی را در هواپیماهای خود مستقر کند. البته ســوخو سوپرجت 100 یک محصول تمام روسی نیست و صنایع هواپیمایی شرق و غرب برای ساخت آن قطعاتــی را تولید کردهاند. حتــی آمریکاییها نیز در تولیــد این قطعات همکاری داشــتهاند که در این زمینه میتوان به ســاخت موتور، سامانههای فرود و ســامانههای الکترونیکی اشــاره کرد. مشخصاتی که از این هواپیما اعلامشــده، نشــان میدهد که سوخو ســوپرجت 100 تفاوت زیــادی با دیگــر هواپیماهای ساختهشــده در آمریــکا نــدارد و با توجــه به تعداد صندلیها، قــدرت موتور و همچنیــن فرکانسهای مختلف میتواند در فرودگاههای کشورهای مختلف ازجمله ایران با وضعیت جغرافیایی متفاوت تا سقف شــش پرواز در روز فعالیت کند. روســیه هشت سال پیــش بهرهبرداری از این نــوع هواپیما را آغاز کرده و شرکت سوخو نیز تاکنون سفارش ساخت 197 فروند را دریافت کرده که 49 فروند آن در اختیار شرکتهای هواپیمایی روســی و کشــورهایی ماننــد اندونزی و ارمنستان قرار گرفته است.

192 هواپيمای جدید در راه ایران

با امضــای قرارداد خریــد 12 هواپیمای ســوخو ســوپرجت100 از روســیه، مجمــوع هواپیماهــای خریداریشــده ایــران پس از امضای برجــام به 192 فروند رســید. در کنــار این 12 هواپیمــای روس، 80 فروند ســهم بویینگ و صد فروند نیز ســهم ایرباس اســت تا نــاوگان هواپیمایی ایران بهتدریج نوســازی شــود. قرارداد ایران با ایرباس در شــرایطی بسته شد که این شــرکت فرانســوی را متعهــد میکند در یک بازه زمانــی 10ســاله، تمامی صد فرونــد هواپیما را تحویــل ایران دهد. براســاس اطلاعــات موجود، 46 فرونــد از هواپیماهای ایرباس خریداریشــده، از نوع 320 هســتند و 38 فروند «ایرباس 330» و 16 فروند «ایربــاس 350» نیز در کنار آن بــه ایران تحویل داده خواهند شــد. البته پیش از امضای قرارداد خرید این هواپیماها، قرار بود 18 فروند ایرباس 380 نیز به ایران فروخته شود، اما با انصراف ایران از خرید این مدل از ایرباس، تعداد هواپیماها روی صد فروند، ثابت ماند.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.