آينه

Shargh - - پژواك -

مروت هست، سرمان را بالا بگیریم

احمد مســجدجامعی: ... کســی کــه عهدهدار کاری مانند شــهرداری تهران میشود، باید هم آشنا به مســائل این حوزه باشــد، هم این آشــنایی را در چارچوب یک برنامه منســجم و مدون تنظیم کرده باشد، هم بداند که به جایگاه خدمت قدم میگذارد نه مثلا جایگاه کسب وجهه. در جلسه اخیر منتخبان شــورای پنجم که درباره نخســتین مرحله انتخاب شــهردار صحبت شد شاهد پدیده مبارکی بودیم که من نــام آن را برنامههای بیمدعی میگذارم. ســه گروه اســم در این جلســه مطرح بود؛ نخست آنان کــه منصبی رســمی ندارند، دوم آنــان که منصبی دارند و قریببهیقین میدانستند که در دولت بعدی هم حضور خواهند داشــت و سوم آنان که منصبی داشــتند اما به وضوح گروه پیشین از دولت آینده و جایگاه خود خبر نداشتند. تکتک افراد هر سه گروه آمادگی ارائه برنامههایی جدی و فکرشــده داشتند. حتی کســانی که از رقابت کناره گرفتند، برنامههایی آماده کرده بودند تا در صورت لزوم مورد اســتفاده دیگر نامزدها قرار بگیرد. این رفتار برگرفته از اخلاق و مبتنی بر ایثار است. بیهیچ مدعایی کناره گرفتند تا عرصه برای دیگران بازتر شود اما دستاوردهای خود را بیهیچ چشمداشتی در اختیار دیگران نهادند.

تثبیت کابینه، عدم اصلاحات انتظاری

علی قنبری: ... پس از تجربه برجام در شــرایط کنونــی اقتصاد ایــران دوباره با انباشــت انتظارات روبهرو شــده اســت ولی اینبار این انباشت فقط از جنــس اقتصادی نبــوده بلکه بهطــور همزمان از جنس مسائل سیاسی و اقتصادی است. «قراردادن قطــار اقتصاد بر ریل» و «ســاختن اقتصــاد پس از آواربــرداری» از عمــده حرفهایی بودنــد که این نوع انتظارات را دامن زدهاند لذا پاســخدادن به این حجم زیاد از مطالبات مردم، در گرو حرکت درســت و گامبهگام اســت و نخســتین گام پازل سیاســیاقتصادی کشــور، چیدمان کابینه و دولت دوازدهم اســت که سیگنالها و نشــانههای زیادی را با خود به همراه خواهد داشــت. اقتصاد ایران در چند سال اخیر با مشکلات زیادی روبهرو بوده است و از جمله این مشکلات که جدیتر از هر مشکل دیگری خود را بروز داده، میتوان به عدم خروج از رکود و بیکاری و رشــد افسارگسیخته نقدینگی اشــاره کرد. شرایط کنونــی که فرصت بازچینی و انتقــال کابینه دولت اســت یکی از بهترین زمانهای اصــلاح انتظارات تورمــی و رونقی مــردم اســت و میتواند منجر به اعمال شــوک مثبت به اقتصاد شــود. چنین شوکی را میتوان بدون اعمال هزینه در کشــور تحقق داد. در واقع شــرایط کنونی سیاســی و اقتصادی دولت، پتانسیل ایجاد یک نقطه عطف انتظارات را به وجود آورده اســت، به گونهای که این عطف بدون اعمال هزینه و حتی بدون اعمال سیاســت خاص و شوک در هیچکــدام از بخشهــای اقتصادی کشــور، رخ نمیدهد. نخســتین نشانهها برای حرکت به سمت تحقق شعارهای انتخاباتی و تحقق رشد اقتصادی شتابان و اشــتغالزا، در ســاختار و چیدمان دولت دوازدهم وقوع خواهد یافت. درصورتیکه چیدمان دولت دوازدهم سیگنالها و نشانههای رونق را بروز دهد، میتــوان به خروج از رکود امیــدوار بود ولی درصورتیکه تغییرات جزئی در چیدمان دولت شکل بگیرد، نمیتوان به رشــد اقتصادی شتابان امیدوار بود و مردم را با دلسردی بزرگی روبهرو خواهد کرد. بههرحال مشــکلات جدی در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود دارد.

از مردمسالاری تا ژنسالاری

جنجالهای چند روز اخیر فرصت خوبی است برای بررســی آنکــه دقیقا چگونه میشــود تحت لوای شعارهای پرطمطراق جریانی که میخواست با منطق دموکراســی، دین را از ســاحت قدسی به زمین آورد و اندیشه دموکراسیخواهی را بر جایگاه خدایگانی بنشــاند، دمخروسی از جنس «ژن برتر» بیرون میزند و پس از اعتراض عمومی شهروندان مخالفی که قرار بر زندهباد مخالفتشان بود، آنها را «گاو» و «کفتار»هایــی خطــاب میکند که وارد محدوده بازی آقازادههایی شــدهاند که «شیرشاه» هستند در برابر رعیتی که وظیفهشان تنها رأیدادن به سلطان جنگل است!

واقعیت آن اســت که در پشــت این دیوار زرین و خوشنمایــی که روی آن «زندهباد دموکراســی» نوشتهاند، اتاق جلســاتی وجود دارد برای بازتولید منطق اشرافیت و سرمایهداری. پس عجیب نیست که ناگهان سخن از «ژن برتر» و شایستگی آقازادگی پیش کشیده میشود، چراکه آنچه بر زبان آمد تنها اشــارتی کوتاه و مشــت از نمونهای خــروار بود از صورت بارها آشکارشــده اشرافسالارانی که شعار حکومــت مردم میدهند. این آقــازاده جنجالی که داســتان ژنتیکیاش تا حــدی قربانی خلاف جهت شناکردنهای اخیر پدرش نیز بوده، نه حرف جدیدی به زبــان آورده و نه از واقعیتی خلاف آنچه موجود بوده است سخنی گفته، او صرفا با اندکی صداقت، حدیث نفس جریــان آقازادگــی را در مصاحبهای اعلام کرده است؛ منطقی که یک آقازاده را به پاداش دریافت حق اوقات فراغت، اســطورهای زنانه برای ورود به مجلس میکند تا پس از نشستن بر صندلی بهارستان از حق مشروع پدرش سخن بگوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.