نگاهی به دوران ورزشی دایی

Shargh - - ورزش -

علی دایــی تنها بازیکنــی که در دنیــای فوتبــال بیش از صــد گل با پیراهن تیم ملیاش به ثمر رســانده داســتان جالبــی در فوتبــال دارد. او خیلــی دیــر در فوتبال ایــران گُل کــرد و با بازی در تیــم بانک تجارت زیر نظر ناصــر حجــازی، در فوتبال ایران مطرح شــد. او در 24ســالگی بــه تیم ملــی دعوت شــد و پس از درخشــش در دیدارهــای مقدماتی جــام جهانی 1994 ســالها مهاجم اول فوتبال ایران بود. دایی در ســال 1373 به پرســپولیس پیوست پس از دو قهرمانی با این تیم راهی الســد قطر شــد. درخشــش دایی در جام ملتهای 199۶ آسیا خیرهکننده بود و با هشــت گل آقای گل مســابقات شد. در دیدار ایران و کرهجنوبی که با برتری ۶ بر 2 ایران به پایان رسید دایی چهار گل زد. آن بازیهای درخشــان موجب شد تا دایی در 2۸سالگی به اروپا بــرود و با تیــم آرمینیا بیلهفلد آلمــان قــرارداد امضا کنــد. او یک فصل در این تیم بازی کرد و ســپس بــه بزرگتریــن تیــم بوندسلیــگا، یعنی بایرنمونیخ پیوســت. مهاجم ایرانی بایــرن با حضورش در این تیم توانســت نخســتین ایرانی باشد که تجربــه حضــور در لیگقهرمانان را دارد. او با این تیم فینال این رقابتها را تجربه کرد، اما در کســب قهرمانی ناکام ماند. همچنین توانســت فاتح بوندسلیــگا شــود. مقصــد بعدی مهاجم ایرانــی، هرتابرلیــن بود. او سه سال در تیم پایتخت آلمان بازی کرد و توانست در رقابتهای اروپایی گلزنی کند. او در سنســیروی میلان به این تیــم گل زد. دو بار هم دروازه چلسی را باز کرد. دایی قبل از حضور در بایرن حضور در جام جهانی 199۸ فرانسه را هم تجربه کرد. در آن جام جهانی ایران توانست 2 بر یک آمریکا را شکســت دهد. با این حال دایی در آن جام نتوانســت گلزنی کند. جام ملتهای آسیا 2000 و مقدماتی جام جهانی 2002 تورنمنتهای شیرینی بــرای دایی از آب در نیامــد، اما او با زدن گلهای فراوان به بهترین گلزن ملی جهان تبدیل شد.

درخشــش در لیــگ قهرمانــان اروپا و جــام ملتهای 2000 موجب شــد تا علی دایی مرد ســال آســیا در ســال 2000 شــود. دایی پس از بــازی در امارات در ســال 13۸2 به پرســپولیس بازگشــت. در آن فصل آقای گل لیگ برتر ایران شــد، منتها بــه دلیل اختلافاتش بــا علی پروین از پرســپولیس جدا شد. دایی سپس پیراهن صبای قــم را برتن کرد. جام جهانــی 200۶ آخرین بازیهای ملی دایی بود که خاطرهای تلخ را برایش به جا گذاشت. او پس از جام جهانی 200۶ دیگر برای تیم ملی بازی نکرد.

دایی 3۸ساله پس از جام جهانی آلمــان بهعنوان مربــی - بازیکن در ســایپا فعالیت کــرد. با ایــن تیم به قهرمانــی ششــمین دوره لیگ برتر رســید و از دنیای فوتبال خداحافظی کــرد. او در تیمهــای اســتقلال اردبیــل، تاکســیرانی، بانک تجارت، پرسپولیس، الســد، آرمینیا بیلهفلد، بایــرن مونیــخ، هرتابرلین، الشــباب امارات، صباباتری و سایپا بازی کرد.

دایــی خیلــی زود وارد عرصــه مربیگری شــد و مربیگــری تیم ملی ایــران، پرســپولیس )دو مقطــع(، راهآهن، صبــا ســایپا )دو مقطع( و نفت تهران را در کارنامه دارد.

حضــور دایــی روی نیمکت تیم ملــی پایانی تلــخ داشــت و او در نــوروز 13۸۸ پس از باخــت ایران در دیدارهــای انتخابی جام جهانی 2010 از سمت خود برکنار شد. ایران به آن جام جهانی نرســید. دایی در عرصه باشــگاهی یک قهرمانی در لیگ برتر و ســه قهرمانــی در جام حذفی ایران دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.