آخرين جزئیات مرگ دلخراش «بنیتا» 8ماهه در خودرو سرقتي

متهمان در شبكههاي اجتماعي از پيگيري خانواده بنيتا مطلع شدند اما از ترس اقدامي نكردند

Shargh - - حوادث -

شرق:

جسد دختربچه هشتماههای که یک هفته قبل از مقابل خانهاش ربوده شــده بود، در حالی پیدا شد که به گفته پلیس این کودک از شــدت گرســنگی و تشنگی جان خود را از دســت داده اســت. به گزارش خبرنگار ما، پنجشــنبه مردی به مأموران پلیس اعلام کرد ماشین پرایدش به همراه دخترش بنیتا ربوده شده است. این مرد به مأموران گفت با دخترم به خانه برگشــتم، مقابل در پارکینگ ایستادم و پیاده شدم تا در را باز کنم که یکدفعه فردی ســوار ماشینم شد و درحالیکه دخترم در آن بود، ماشــین را با خودش برد. بعد از انتشار این خبر مأموران تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند این در حالی بود که عکس این دختربچه نیز به طور گســترده در شبکههای اجتماعی منتشــر شده بود تا اینکه روز گذشته پلیس در اطلاعیهاي اعــلام کرد با اینکه ســرنخی از عاملان این کودکربایی وجود نداشــت اما موفق به دســتگیری دو سارق شــده که به ربودن ماشین و کودک اعتراف کردند و کودک به دلیل گرســنگی و تشنگی شدید جانش را از دســت داده اســت. در این اطلاعیه آمده است: با وجود نبــود هیچگونه ســرنخ و اثــری از مجرم یــا مجرمان، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیســی موفق شدند دو نفر را شناسایی کنند که نفر اول در محل سکونت خود واقع در شهرستان پاکدشت دستگیر شد و در اظهارات خود به سرقت خودرو و ربایش کودک از سوي یکی از دوستانش اعتراف و اعلام کرد در همان ساعات اولیه پس از سرقت وی به همراه همدستش خودرو و کودک را به شهرستان پاکدشت منتقل کردند و ســپس از همدیگر جدا شدند. بلافاصله مأموران به محل اختفای سارق اصلی مراجعه و وی را دستگیر کردند، این فرد که دارای سوابق متعدد کیفری اســت و بهتازگی از زندان آزاد شده، در اعترافات اولیه اعلام کرد ساعاتی پس از سرقت و انتقال خودرو به خارج از تهران، خودرو و نوزاد هشــتماهه را در یکی از خیابانهای شهرستان پاکدشت رها کرده و درحالحاضر هیچگونه اطلاعی از سرنوشــت کودک ربودهشده ندارد. ســرانجام کارآگاهان به نشانی اعلامی مراجعه کردند و متأسفانه با پیکر بیجان کودک ربودهشده مواجه شدند. پلیس در پایان با توجه به تلاشهای صورتگرفته برای کشــف این جنایت و ضمن ابراز همدردی با خانواده این کودک، از والدین خواســت در نگهداری از فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند تا دیگر شاهد وقوع اینگونه فجایع نباشــیم. همچنین یک منبع آگاه به میزان گفت: پــس از اعلام موضوع به پلیــس و در جریان تحقیقات مأموران پلیس آگاهی تهران، متوجه رد پای دو ســارق حرفهای لوازم داخل خودرو شــدند. همچنین مشخص شد یکی از این دو سارق بهتازگی از زندان آزاد شده است. وی ادامه داد: با شناسایی مخفیگاه یکی از این سارقان، او اعتراف کرد که خودرو و بچه در اختیار همدستش است. با دستگیری ســارق دوم او در بازجوییها منکر هرگونه سرقت شد تا اینکه پس از روبهروشدن با همدستش لب به اعتراف گشود.

این منبع آگاه تأکید کرد: سارق در بازجوییها اعتراف کرد پس از ســرقت خودرو از مشــیریه به همراه کودک، آن را همان روز به یکی از خیابانهای پاکدشــت برده و پس از بالاکشــیدن شیشــهها آن را رهــا کــرده اســت. وی افزود: مأمــوران بلافاصلــه بــه محــل رهاکــردن خــودرو در محلــهای خلــوت رفتند و مشــاهده کردند خودرو زیر آفتاب شدید قرار دارد. شدت گرما به حدی بود که جسد کودک هشــتماهه دچــار جمود نعشی شده بود. به گفته این منبع آگاه با توجه به شرایط محل قرارگیری خودرو و بالابودن شیشــههای خودرو به احتمال زیاد دختر هشتماهه به علت گرما و گرســنگی و تشــنگی جان خود را از دست داده اســت. درحالحاضر با دســتور قضائی جسد برای مشخصشدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده اســت. وی تأکید کرد: قاتل مدعی است وقتی خودرو را رها کرده، هنوز بنیتا زنده بوده اســت. درحالحاضر هر دو متهم بازداشــت شــدهاند و تحقیقــات از آنها ادامه دارد. یافتههــای خبرنــگار ما حاکی اســت دو متهم در روز حادثــه برای خرید مواد مخدر بــه حوالی خانه آن خانواده رفته بودند که وقتی دیدند ماشــین روشــن در خیابان رها شده، اقدام به ســرقت خودرو کردند و پس از ســرقت متوجه حضور کودک در خودرو شدهاند. هر دو متهم، ســارق داخل خودرو هســتند و یکــی از آنها مجرم ســابقهدار در زمینه سرقت خودرو بوده است که مدتی قبل دستگیر شده و پس از رسیدگیهای قانونی و مراجعه 130 شــاکی طبق روال قانون با وثیقه آزاد شده بود. با توجه به اعترافات اولیه، دو متهم بازداشتشــده مهدی و محمد نام دارند، یکی از آنها متوجه روشنبودن خودرو شــده است و پس از پیشــنهاد به دیگری با هم اقدام به ســرقت خودرو کردهاند. آنها همچنین ضبط و بخشــی از لوازم قابل سرقت خودرو را سرقت کرده بودنــد و بعد ماشــین را در گوشــهای خلوت رها کردهاند. این متهمان همچنین مدعی هســتند در روزهای بعد از ســرقت و پس از آنکــه خودرو را در جایی خلوت در حوالــی مامازند رهــا کردند، از طریق شبکههای اجتماعی از پیگیری خانواده این نوزاد و مردم برای پیداشدن او مطلع شدهاند، اما از ترس اقدامی نکردهاند تا به دردســر نیفتند. سرگرد بابک نمکشناس، رئیس مرکز اطلاعرســانی پلیس آگاهــی تهران، درباره این پرونده گفت: لازم است بار دیگر به همه شهروندان هشــدار دهیم که حتی برای یک لحظــه فرزندان خود، بهویژه خردســالان و نوزادان را در اماکن پرخطری مانند معابــر عمومی و جاهایــی که احتمــال اتفاقاتی از این دســت وجود دارد تنهــا نگذارند. همچنیــن باید یادآور شد که روشنگذاشــتن خودرو بدونسرنشین حتی برای لحظات کوتاهی ممکن است اثرات جبرانناپذیری داشته باشد. درست اســت که باید در جامعه بستر امنی برای خردســالان و کــودکان فراهم کرد، اما ایــن چیزی از بار مســئولیت والدین کم نمیکند، کمااینکــه فارغ از درد و رنج تحمیلشــده به خانواده آتنا و بنیتا در پی وقوع این حوادث و متأثرشدن افکار عمومی از این اتفاقات باید این حوادث را مورد کارشناســی قرار داد و برای جلوگیری از موارد مشــابهی که جان دیگر آتناهــا و بنیتاها را تهدید میکند تمهیداتی اندیشــید. درست است که جامعه ما به دلیل پیداشــدن یوســف )پســری که از سوی یک زن ربوده شده بود( شــانس بزرگی آورد، ولی باید به خاطر داشــت که ممکن بود یوسف نیز به سرنوشت آتنا و بنیتا دچار شــود. بنابراین لازم اســت در درجه اول والدین و بعــد از آن هر یک از افراد جامعــه در برابر خطراتی که این قشــر بیدفاع و معصوم جامعــه را تهدید میکند احســاس مســئولیت داشــته باشــند و در مواردی که کوچکترین خطرات نیز ممکن اســت آنها را تهدید کند از انجام هرگونه ریسک بپرهیزند. باید دقت داشت نباید کودکان معصوم و بیدفاع جامعه را تنها در شرایط خطر و بحــران رها کرد. همچنین باید به یاد داشــت که بنیتا اولین قربانی ایــن اتفاقات که حاصل کمتوجهی والدین است نبوده و در بررســی دقیق و کارشناسی پرونده آتنا نیز میتوان پــی برد که آن حادثه فجیــع و دردناک نیز قابل پیشــگیری بود، اگر کودک هفتســاله بیدفاع را تنها به خیابان نمیفرســتادند. درست است که جامعه باید مکانی امن برای تردد همه اقشــار جامعه باشد، اما قبل از آنکه بخواهیم به فکر چنین مواردی باشــیم باید به فکر پیشــگیری باشیم. با بررســی پروندههای جنایی که پیش از این داشــتهایم نیز میتوان نمونههای زیادی مانند پرونده بنیتا را یافت. وی ادامه داد: از شــهروندان خواهش میکنیم که برای جلوگیــری از چنین اتفاقات فجیــع و دلخراشــی کــه داغ آن نهتنها خانــوادهای را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکــه دل جامعه را نیز به درد میآورد، موارد امنیتی را رعایت کنند و از روشنگذاشتن ماشــین و ترک آن حتی برای لحظــهای خودداری کنند، مهمتــر از آن حتــی نوزاد، خردســال و کــودک را برای لحظهای در خودرو خاموش هــم تنها نگذارند. رئیس مرکز اطلاعرســانی آگاهی تهران بزرگ همچنین گفت: آنچه متهمان گفتهاند در حال بررسی است و تحقیقات کاملی دراینباره انجام خواهد شــد. این در حالی است که دادستان پاکدشت نیز اعلام کرده است جسد بنیتا به پزشکیقانونی انتقال یافته و تحقیقات درباره گفتههای متهمان و علت دقیق مــرگ و عمدیبودن یا نبودن آن آغاز شده است.

سرگرد بابك نمكشناس: لازم است بار دیگر به همه شهروندان هشدار دهیم که حتی برای یک لحظه فرزندان خود، بهویژه خردسالان و نوزادان را در اماکن پرخطری مانند معابر عمومی و جاهایی که احتمال اتفاقاتی از این دست وجود دارد تنها نگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.