سینمای کودک نمرده فراموش شده است

Shargh - - هنر -

بهناز شیربانی: ابراهیم فروزش از جمله کارگردانهایی است که در سالهایی که از آن بهعنوان دوران طلایی سینمای کودک یاد میکنیم، آثار درخشانی؛ مانند کلید، خمره و... را به تصویر کشــیده و در تمام ســالها توجه ویژهای به این بخش داشــته و قرار اســت تا مدتی دیگر هامــون و دریا ؛ فیلمی « » که ســالها از ساختش میگذرد، به اکران برســد. به همین بهانه با ابراهیم فروزش گفتوگوی کوتاهی داشتیم. او در این گفتوگو از چرایی کمتوجهی به سینمای کودک صحبت کرد.

ســالها از ســاخت «هامون و دریا» می گذرد و این فیلم قرار است ↙ تا مدتــی دیگر در ســینماهای کانون به نمایش گذاشــته شــود. دلیل بهتعویقافتادن اکران این فیلم چیست؟

همانطور که گفتید، این فیلم 10 ســال پیش ساخته شد و طبعا نمایش یــک فیلم طبق برنامهریزی خاصی انجام میشــود. به هر دلیلی اکران این فیلم به تعویق افتاده است و بعد از سالها در سینماهای محدود کانون به نمایش گذاشته خواهد شد.

این روزها صحبت در مورد اکران محدود آثار کودک و نوجوان است ↙ و اینکه اینگونه آثار جایی در اکرانهای ســینماها ندارند و مثلا در فصل تابســتان و تعطیلی مدارس خبری از اکران فیلمهای کودک نیست، این شرایط را چطور تعریف میکنید؟

در جریان هســتم که جشــنواره کــودک و نوجوان امســال از نظر میزان حضور آثار شــرایط خوبی داشته و تقریبا دســتپر بوده است، اما قطعا در سالیان طولانی کملطفی زیادی به سینمای کودک شده و به نوعی در محاق فراموشــی رفتــه و حتی اینگونه فیلمها، اکران مناســبی نداشــتهاند؛ مثلا همین فیلم «هامون و دریا» به صورت گســترده اکران نخواهد شد و تنها در سینماهای کانون نمایش دیده میشود، بنابراین طیف کمتری به نمایش این فیلم خواهند نشســت و بهصورت فراگیر و گسترده اکران نمیشود. متأسفم که همه در جریان روز اخبار ســینمایی و تولیدات فیلمها هستند، اما در این میــان کمتوجهی زیادی به ســینمای کودک و نوجوان خواهد شــد و تولید اینگونه آثار ســهم کمی از ســینمای ایران دارد. از طــرف دیگر کمتوجهی بخــش خصوصی و دولتی به ســینمای کودک نیز مزید بر علت اســت که رفتهرفته نشانههای کمرنگتری از سینمای کودک ببینیم.

حتــی بارهــا از زبان مدیران مختلف شــنیدهایم که در آغاز کارشــان، از کمتوجهی به ســینمای کودک و نوجــوان صحبت کرده و اشــاره کردهاند آنطور که بایدوشاید برای سینمای کودک اتفاقی نیفتاده است و طبعا در این شرایط تهیهکننده بخش خصوصی نیز مایل نیست در بخشی سرمایهگذاری کند که امیدی به بازگشت سرمایهاش نداشته باشد. مقصودم از این حرفها

این نیســت که بگویم سینمای کودک سینمای مردهای است، بلکه فراموش شده است و اگر بخواهیم جان تازهای بگیرد، باید به آن توجه ویژهای شود.

کمی از کیفیت فیلمهای کودک در سالهای گذشته صحبت کنیم. به ↙ نظر شما آیا بهلحاظ کیفی آثاری تولید کردهایم که مخاطب امروز سینمای کودک را راضی کند؟

بله، به نظرم در سالهای اخیر فیلمهایی میبینیم که گاهی فکر میکنیم چطور در ایران ساخته شده است؟ واقعیت این است که بسیاری از این آثار با هزینه بسیار اندک تولید میشوند و با این شرایط مخاطب خودشان را جذب میکنند. آنچه مســلم اســت این اســت که ما در حال رقابت با محصولات خارجی هســتیم و در این شــرایط باید نیاز مخاطب کودک شناسایی و برای طیفی که این ســینما را دنبال میکنند برنامهریزی شــود. آموزشوپرورش از جمله مراکزی اســت که در این زمینه میتواند مؤثر باشــد. واقعیت این است که مسئله سینمای کودک موضوع پیچیدهای شده است و نمیخواهم ناامید نگاه کنم و نیمه پر لیوان این اســت که جوانهای بسیار بااستعدادی بــه این زمینه ورود و آثار خوبی تولید کردهاند. ســینمای کودک و نوجوان و تولید آثار باکیفیت نیاز به برنامهریزی دقیق و طولانیمدت دارد و باید بدانیم مطالبات کودکان و نوجوانان چیســت؟ کودکی که ایــن روزها با بازیهای رایانهای ســرگرم است میتواند به این باور برســد که میتواند فیلم ایرانی هم ببیند و ســرگرم شود. وقتی از جشــنواره جهانی کودک و نوجوان حرف میزنیم نباید تنها به نامش تکیه کنیم. چرا فیلمهایی که در این جشــنواره حضور دارند درست دیده نمیشوند و اکران گسترده ندارند؟

موضوع دیگری نیز درباره تولیدات اخیر سینمای کودک مطرح است؛ ↙ اینکه برخی از فیلمها مثل «شــهر موشها » یا «خاله قورباغــه » و فیلمهایی از این جنس که با توجه به اســتقبال مخاطبان از فصل اول آن تولید میشوند به زعم بســیاری نمیتوانند با مخاطب امروز ســینمای کودک ارتباط برقرار کننــد و با ســلیقه مخاطب امروز این ســینما همخوانی ندارند، نظر شما چیست؟

آنچه مسلم اســت باید نگاه کنیم که استقبال از آثار چطور بوده؟ بچهها نیاز به سرگرمی دارند. نمیدانم توجیه اقتصادی ساخت اینگونه فیلمها چطور بوده، چراکــه از این موضوع خبر ندارم، اما وجه ســرگرمی و آموزشــی این نوع آثــار را نباید فراموش کرد و به نظــرم میتواند برای مخاطب کــودک مؤثر باشــد و اگر بهروز باشــد به هدفش خواهد رســید. بههرحال ســینمای ایران به تولید همهگونــه فیلم نیــاز دارد و ســینمای کودک را نمیتوان از تولیدات سینمای ایران جدا کرد و باید به آن توجه ویژهای داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.