جعل مدرک براي آموزش مديريت در كلاس جهاني

Shargh - - صفحه اول - مجتبي اميري استاد دانشکده مديريت دانشگاه تهران

شاید شنیده باشــید که «روزي انوري از بازار بلخ ميگذشــت، هنگامهاي دید، پیش رفت و ســري در میان کــرد، مردي دید که قصاید انــوري به نام خود ميخوانــد و مردم او را تحســین ميکردنــد. انوري پیــش رفت و گفت: اي مرد این اشــعار کیســت که ميخواني؟ گفت: اشــعار انوري. انوري گفت: انوري را ميشناســي؟ گفت: انوري منــم. انوري بخندید و گفت: «شــعردزد» دیده بودم؛ اما «شاعردزد» ندیده بودم» و این حکایت را افسانه پنداشته باشید. مشابه این داســتان براي دوســتان ما در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران رخ داده است. البته در اینجا از کسي که جوفروش گندمنماســت، در شگفت نیست؛ ولي از طرفــداران دوآتشــه او در شــگفت ميمانیم که چگونه ظهور اصل، آنان را برآشــفته کرده و بهجاي رويآوردن به آن، در مقابل آن جبههگیري ميکنند و کمر به حذف او ميبندند. فضاي مجازي جولانگاهي اســت که بــا وجــود مزایاي بســیار براي تســهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات، ميتواند به فضایي براي سوءاســتفاده و فریبکاري و اشــاعه شارلاتانیسم و توسعه سطحينگري و دورشدن از هوشمنديهاي عمیق و عالمانه بینجامد و افراد با قناعت به آنچه در فضاي مجازي وجود دارد و گروههایي که عضو آنها ميشوند و با اعتماد به آنها، خود را بينیاز از مراجعه به اسناد و مدارک و مستندات عقلپسند بدانند و حتي تصمیمات اساسي خویش را نیز گاه بر پایه آن استوار بدارند. حکایت مذکور دزدیدن نام دانشگاه و تقابل با دانشجویان و استادان آن است؛ به گونهاي که برخي از آنان ميگفتند آنقدر این دزد، نام و برند دانشــگاه ما و دیگر دانشــگاهها را محکم و با اطمینان معرفي ميکند که کمکم داریم فکر ميکنیم شاید ما خود را در عالم واقع تصور ميکنیم و دانشــکده و دانشگاه واقعي جاي دیگري است و عیب از ماست. ازآنجاکه خود نیز شاهد مستقیم این کنارزدن اصل و کلاشي در عرصه مجازي بودهام، تصور ميکنم درمیانگذاشتن آن با دســتاندرکاران عرصههاي اجتماعي، بهویژه مدیران و کارشناسان سازمانها، خالي از فایده نباشد. موضوع از جایي شــروع شــد که یکي از دانشجویان پویا و پرتــلاش، از اینجانب خواســت تا در گروهي تلگرامي که به نام «مدیریت در کلاس جهاني» براي تبادل تجربیات مدیریتي شــکل گرفتــه و راهاندازي شــده است، عضو شــوم. من هم عضو شدم و دیدم اعضاي شــایان توجهي دارد و از افراد هم خواســته شده است خودشان را معرفي کرده و تجربیاتشان را با یکدیگر تســهیم کنند. اعضا مباحث خوبي مطرح ميکردند. بدیهي است به اقتضاي رشتهاي که دارم، از اینکــه فضایي براي تبادل تجربیات مدیریتي ایجاد شده اســت و مباحث خوب و ارزشمندي هم مطرح ميشــود، خوشحال شــدم. پس از گذشت یک یا دو روز، یک فایل صوتي و فایلي مکتوب از ســوي فردي به نام ع– يدر گروه به اشــتراک گذاشته شد که این فایل صوتي، سال گذشــته از سوی یکي از همکاران دانشــگاهي ما در گروه تلگرامي اســتادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گذاشته شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.