نقش زنان در مدیریت اصلاحطلبانه

Shargh - - صفحه اول - محمدجواد حقشناس منتخب شوراي شهر تهران

سهم زنان در مدیریت اجتماعی و سیاســی بهعنــوان یکــی از شــاخصهای مهــم توســعه فرهنگی و اجتماعی مطرح است. در ایران پیش از انقلاب، زنان که در ابتدای دهه 40 واجد حق رأی در انتخابات شــده بودند، در دهه 50 تا کســب کرسی وزارت هم پیش رفتند، اما بافت اجتماعی سنتی و مردسالار جامعه اجازه پیشرفت بیشــتر را نداد. نقش زنان در فرایند پیروزی انقلاب اســلامی بر کسی پوشــیده نیست، اما حضــور آنان در عرصههای مدیریت سیاســی و اجتماعــی در دهه اول جمهوری اســلامی چندان چشمگیر نبود، هرچند بخشــی از نیروهای سنتی و محافظــهکار از ابتدا به حضــور زنان در عرصههای مدیریت سیاســی و کلان روی خوش نشــان ندادند ولی رویکــرد راهبردی و گرایش مثبــت امام راحل به مســئله حقــوق اجتماعــی و حضور زنــان در نقشآفرینی کلان، مجال بروز و تســلط نگرشهای تنگنظرانــه را در عرصه حکومــتداری به میزان شایان توجهی محدود کرد. تاریخ جمهوری اسلامی نشــان میدهد اگرچه در دو دهه نخســت امکان و فرصــت چندانی برای حضور زنــان در عرصههای مدیریتی فراهم نشد اما با گسترش آموزش در سراسر کشور به مرور نســل جدیدی از زنان تحصیلکرده و مستعد شــکل گرفت که با تلاش مستمر کوشیدند راه دشوار دسترسی به مدیریت را برای ارتقای زنان هموار کنند. با وقوع دوم خــرداد و پیروزی نامزدی کــه بر حضور جوانــان و زنــان در چارچوب برنامه توســعه سیاسی تکیه و تأکید میکرد و انتصاب یک زن به سمت معاون رئیسجمهور و ریاست سازمان محیط زیســت و تأســیس مرکز امور زنان و حضور رئیس آن در جلسات کابینه و انتصاب اولین فرماندار زن، راه برای پیشــرفت زنان در پستهای مدیریتی و سیاسی هموارتر شد. در دولت محمود احمدینژاد اگرچه جهتگیری دولت در عرصههای اجتماعی و اقتصادی بهگونهای بود که فضا را برای زنان هموار نمیکــرد اما اقدامات نمادینــی مانند بحث حضور زنان در ورزشگاهها و انتخاب نخستین وزیر زن پس از انقلاب اسلامی، با وجود برخی مخالفتهای جدی از سوی گروههای مختلف و نیروهای سیاسی، انجام گرفت که جای ســتایش دارد. در همه این سالها و رفتوآمد دولتهای مختلف یک چیز اما ثابت بود، عزم زنان بــرای اســتفاده از فرصتهای اجتماعی موجود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.